duminică, 28 octombrie 2012

BANCHETUL

BANCHETUL
sau
DESPRE AMOR (dialog etic)
A. în primul rând:Apolodor , un prieten al lui Apolodor, Glaucon  B.înal doilea rând:Socrate  Aristodem, Agaton Fedru Pausanias, Eriximah, Aristofan, Diotima, Alcibiade.
APOLODOR ŞI UN PRIETEN
Introducere Povestitorul Aristodem
APOLODOR: Sunt în stare, cred, să vă istorisesc asupra celor ce mă întrebaţi. Că doar mai ieri, venind de-acasă, din Faleros înspre oraş, un cunoscut, zărindu-mă din spate, m-a strigat de departe. Apoi, a adăugat cu ton de glumă:
—  Apolodor, falerianule! Hei, ce, nu te opreşti puţin? M-am oprit şi l-am aşteptat.
—  Ce întâmplare, Apolodor, reluă dânsul. Tocmai te căutam; voiam şi eu să ştiu ceva de la ospăţul lui Agaton, unde au fost şi Socrate şi Alcibiade şi atâţia alţii. Am auzit că s-au ţinut atunci cuvântări asupra amorului; dar vezi, nu ştiu ce anume s-a spus. Mi-a povestit unul câte ceva, însă vorbea şi el... din auzite, ce-a prins de la Fenix al lui Filip. Nu era în stare să ne spună lucru lămurit; a adăugat însă că şi tu ştii ce-a fost acolo. Să-mi povesteşti, prin urmare, că tu eşti cel mai în drept să ne împărtăşeşti convingerile prietenului tău. Spune-mi, mai întâi, ai fost ori nu la acel ospăţ?
I-am răspuns:
— Pe bună dreptate ţi s-a părut că povestitorul tău n-a fost în stare să spună ceva lămurit, de vreme ce ai rămas de la el încredinţat că
172a
79
PLATON
adunarea de care te interesezi a avut loc acum de curând şi c-am participat şi eu.
—  Aşa credeam.
—  Da de unde, Glaucon! Nu ştii că de mulţi ani Agaton n-a dat p-aici? Că nu-s nici trei ani de când am început să mă duc pe la Socrate şi m-am făcut ucenicul lui de fiecare zi, dorind să învăţ ce predică şi face el? Mai înainte de asta umblam şi eu la întâmplare, de colo-colo; şi eram încredinţat că fac vreo ispravă. în fapt, mă simţeam mai nefericit
173a ca oricine; de pildă, nu mai puţin decât tine acum, eu, care credeam că omul e mai bine să facă orice, decât să se îndeletnicească vreodată cu filosofia!
—  Lasă gluma, zise el, şi spune-mi mai bine când a fost întrunirea?
I-am răspuns:
—  De mult. Eram copii pe vremea când a luat Agaton premiul, la cea dintâi tragedie. Ospăţul a avut loc a doua zi după ce şi-a sărbătorit biruinţa şi a adus zeilor, în mijlocul coriştilor săi, prinosul de jertfe.
—  Pe cât se pare, zise el, lucruri vechi de tot. Dar cine ţi le-a povestit? Nu cumva însuşi Socrate?
b               — Da de unde! Mi le-a spus tot cine i le-a istorisit şi lui Fenix,
adăugai eu. Unul mic de stat, pe nume Aristodem Kydatenianul; unul care umbla totdeauna desculţ. Fusese faţă la adunare şi era, pe cât se pare, dintre cei mai aprinşi iubitori ai lui Socrate. De altminteri, l-am întrebat şi pe Socrate despre unele ce auzisem de la dânsul, şi mi-a vorbit la fel.
—  Atunci de ce nu începi povestirea? zise el. Iată, drumul ce vom face până în oraş e potrivit unor călători ca noi, atât spre a istorisi, cât şi pentru a asculta.
c               Şi astfel, umblând, am depănat cele petrecute la banchet. De aceea
am şi spus, din capul locului, că nu mă simt incapabil să vi le povestesc. Acum iată, dacă-mi este îngăduit a vă vorbi, mă supun şi-o fac. în ce mă priveşte, şi fără de asta simt o nespusă plăcere când se discută filosofie, ori că am cuvântul eu însumi, ori că ascult pe alţii... afară de folosul ce cred că-1 trag. Când, dimpotrivă, se întâmplă să v-aud vorbind te miri ce, îndeosebi când v-ascult şi pe voi discutând cu oamenii bogaţi şi încărcaţi de afaceri, atunci oftez din adânc şi vă compătimesc ca pe nişte prieteni ai lor, care socotiţi că faceţi vreo ispravă în viaţă, când de
80
BANCHETUL
fapt nu faceţi nimic de seamă. Poate că şi voi credeţi despre mine că sunt nefericit. Eu chiar înclin să iau drept adevăr părerea voastră, cu o       d deosebire: la mine — când vă plâng — nu-i o simplă părere, ci o ştiu sigur.
PRIETENUL LUI APOLODOR: Eşti veşnic acelaşi, Apolodor! Vorbeşti rău totdeauna şi de tine şi de alţii. Pe cât se pare, consideri nefericit pe orice om, începând cu tine însuţi, afară bineînţeles de Socrate! Din care faptă ţi-a ieşit cândva porecla „furios", nu ştiu; bag seamă însă că în susţinerile tale eşti pururea astfel. Te arăţi aspru şi cu tine şi cu ceilalţi, afară de Socrate.
APOLODOR: Preascumpe, să fie oare aşa de sigur că, judecându-mă astfel pe mine însumi ca şi pe voi, eu sunt cu adevărat furios şi nebun?
PRIETENUL: Nu-i frumos, Apolodor, să ne hărţuim cu astfel de vorbe. Şi nu da uitării ce te-am rugat. Spune-ne cuvântările ce s-au ţinut la banchet!
APOLODOR: Acele cuvântări au avut cam următorul conţinut... e dar nu! E mai bine s-o iau de la început. Să încerc a vi le împărtăşi astfel 174a cum mi le-a spus şi mie Aristodem.
Prolog Socrate la banchetul lui Agaton
Deci, iată. întâlnesc, începe Aristodem, pe Socrate îndată ce-şi terminase baia; tocmai îşi lega sandalele — lucruri pe care le făcea cam rar. întrebându-1 unde se duce aşa gătit, zise:
—  Să iau masa la Agaton. Ieri mi-a scăpat, la sărbătorirea premiului său, mai ales că era şi intimidat în lumea cea multă de-acolo. Dar i-am promis să mă duc azi. Iată de ce mă vezi gătit: ca să fiu frumos când vizitez un om frumos! Dar tu, zise Socrate, tu cum te-ai simţi dacă        b ai binevoi să vii neinvitat la masă?
Şi eu:
—  Cum să mă simt? Voi face cum zici tu.
— Atunci urmează-mă, zise. Să stricăm proverbul; să-1 schimbăm; haide să spunem că şi „oamenii cumsecade se duc neinvitaţi pe la mesele celor de treabă". Homer e acela care nu numai c-a stricat sensul
81
PLATON
175a
adevărat al zicătorii, dar 1-a întrebuinţat şi-n bătaie de joc. După ce prezintă pe Agamemnon ca bărbat deosebit de viteaz în război, iar pe Menelau luptător moleşit, când cel dintâi închina jertfe zeilor şi era la ospăţ, îl pune pe Menelau să vină nepoftit la masă; unul mai rău care venea la masa altuia mai bun! Auzind asta, grăi:
— Poate şi eu stric proverbul, da nu cum zici tu, Socrate, ci tot ca Homer; adică unul prost care se duce neinvitat la masa înţeleptului.
Toate bune, dar nu uita că tu mă duci; şi atunci, cum ai să te aperi când nu voi recunoaşte c-am venit nepoftit, ci voi declara c-am fost chemat de tine?
—  Mergând împreună, zise Socrate, ne-om sfătui pe drum ce să spunem. Să pornim dar.
Cam astea s-au vorbit între noi, zise Aristodem, şi pe urmă ne-am dus. Socrate însă, adâncit în gânduri, rămânea mereu în urmă. Eu îl tot aşteptam, până când odată îmi dădu poruncă să-mi văd de drum înainte.
Când am ajuns la locuinţa lui Agaton, am găsit uşa deschisă. Acolo mi s-a întâmplat, zise el, ceva nostim. Mi-a ieşit înainte un băiat din-năuntru şi m-a condus unde se aflau ceilalţi. Toţi erau aşezaţi la masă, gata să-nceapă a mânca.
Agaton, cum mă văzu, zise:
—  La frumos lucru ai venit, Aristodem! Pofteşte acum, te rog, la masă cu noi. De-ai venit cumva pentru o treabă, amân-o pe mai târziu, deoarece eu şi ieri te-am căutat spre a te invita, însă nu te-am putut vedea. Dar cum de nu ne-aduci pe Socrate?
Eu mi-am întors atunci capul, însă Socrate nu mai era în urmă.
— Cu el am venit doar, şi chiar de dânsul am fost poftit la această masă, zisei.
—  Frumos lucru... ce-ai făcut; dar unde-i el?
— Venea după mine până adineauri; mă mir şi eu unde să fi rămas acum!
—  Băiete, strigă Agaton; nu vrei tu să ni-1 cauţi pe Socrate şi să ni-1 aduci aici?
Aristodem, tu întinde-te colea, lângă Eriximah. Băiatul să-i stropească picioarele, ca să se poată aşeza.
82
BANCHETUL
în clipa aceea un sclav apăru şi ne spuse că Socrate şedea retras în poarta unei case vecine. El sta nemişcat acolo; sta în picioare şi nu voia să intre, deşi era rugat.
—  Ciudat lucru ne spui, zise Agaton. N-ai vrea să-1 strigi? Mi-e teamă că-1 scăpăm.
—  Ba nu, răspunse Aristodem; lăsaţi-1, acesta-i obiceiul lui. Se retrage aşa, câteodată, şi stă pironit te miri unde. Sunt sigur că va veni îndată; tocmai de-aceea, nu-1 stingheriţi, ci lăsaţi-1 în pace.
—  Bine, să facem aşa, zise Agaton, dacă găseşti cu cale. Băieţi, de-acum puteţi să ne serviţi; începeţi cu ce vreţi, fiindcă nimeni nu v-a dat o poruncă anumită. Eu vă mărturisesc că niciodată nu port grija asta; voi însă consideraţi-mă invitatul vostru, un musafir cum sunt ceştialalţi, şi aveţi grijă de noi, ca să vă putem lăuda.
După aceea — istorisi mai departe Aristodem — ei începură să mănânce fără a mai aştepta pe Socrate. în repetate rânduri Agaton tot voia să trimită după el, dar eu nu l-am lăsat. Nu trecu mult însă şi — ca de obicei — iată pe Socrate că soseşte. Era pe la mijlocul mesei.
Agaton, care din întâmplare se aşezase singur în capul mesei, cum îl văzu, strigă:
—  Aici, aici, Socrate! Stai colea, lângă mine; poale mă molipsesc cu ceva de la un înţelept... poate tocmai cu ceea ce ai descoperit cât ai stal în poarta casei vecine. Ai găsit desigur ce-ai dorit şi eşti acum stăpân pe acel lucru; altminteri, nici nu plecai poate de-acolo.
Socrate, aşezându-se, grăi:
— Ce bine ar fi, Agaton, dacă înţelepciunea ar avea darul să curgă ori de câte ori ne atingem unii de alţii, de la cel ce are mai multă la cel cu mai puţină! Să fie aşa, ca apa care trece prin fitilul de lână din vasul mai plin spre cel mai gol! Dacă înţelepciunea ar fi astfel, eu mi-aş preţui acum mult şederea lângă tine. Cred că în acest moment m-aş umple de multă şi frumoasă înţelepciune de la tine; cât priveşte pe aceea ce se află în mine, să ştii, e slabă şi şovăitoare ca un vis, pe când a ta străluceşte şi are o măreţie izbitoare... mai ales că eşti şi tânăr. La tine, ea izbucneşte cu atâta putere, că alaltăieri chiar ţi-au mărturisit-o peste treizeci de mii de greci!
—  îţi baţi joc de mine, Socrate, zise Agaton. De altfel, om discuta noi, tu şi cu mine, ceva mai pe urmă chestiunea înţelepciunii noastre... şi vom lua arbitru pe Dionysos. Deocamdată aşază-te şi mănâncă.
83
PLATON
Rânduiala banchetului. Preamărirea amorului
176a          Spunând asta, Socrate şezu pe pat. După ce au mâncat, şi el şi
ceilalţi meseni, făcură împreună libaţii, cântară în cinstea Zeului, săvârşiră după datină toate cele cuvenite şi se puseră pe băut. Pausania luă cuvântul în acel moment şi spuse:
—  Bine, fraţilor, s-o facem. Dar cum să bem cu cea mai puţină pagubă? Că eu unul, după beţia de ieri, vă mărturisesc că mă simt rău de tot şi am nevoie să mai răsuflu puţintel. Şi dintre voi, care aţi fost ieri acolo, pe mulţi vă cred la fel. De aceea, gândiţi-vă cum am putea să bem mai fără urmări astăzi.
b               — Da, da, zise Aristofan, ai spus vorbă cuminte, Pausania. Trebuie
să ne facem cu orice preţ o cât de mică uşurare din partea băuturii azi; că şi cu îs unul din cei ce s-au botezai în vin pe ziua de ieril Eriximah al lui Akumenos, auzind astea, grăi:
— Bine spuneţi. Dar mai e unul între voi pe care aş dori să-1 ascult; tu cum stai, Agaton, cu băutura? Cât ţii tu?
c               — Deloc, zise el; n-am nici o putere.
—  Pe cât se pare, adause Eriximah, avem noroc de data asta cu toţii: şi eu şi Aristodem şi Fedru şi ceşlialalţi... dacă şi voi aţi lăsat-o domol, care sunteţi mai tari la băutură! Cât despre noi... suntem pururea nişte neputincioşi. încalţe pe Socrate îl şi scot din socoteală, că el bea şi se stăpâneşte după cum i-i voia; e gata să primească orice hotărâre am lua. Şi fiindcă, după cât se vede, nimeni din cei de faţă nu-i înclinat să bea vin mult, iată, am să vorbesc ceva despre beţie; de altfel, lucruri adevărate, care nu cred c-au să vă displacă. Cât despre mine, din
d practica medicinei mi-am făcut convingerea nestrămutată că beţia e lucru vătămător oamenilor şi n-aş consimţi să-mping băutura prea departe; dar nici pe altul nu-1 îndemn, mai ales când l-aş şti îngreuiat de vin din ziua precedentă.
La aceasta Fedru din Mirinos îl întrerupse:
—  Da, da! Eu te cred pe cuvânt de obicei; de data asta însă, fiind la mijloc tocmai o chestiune de medicină, sunt convins pe deplin că ai dreptate; cred că şi ceilalţi vor spune la fel, de vor judeca bine.
e               Auzind asta, au consimţit cu toţii să nu se mai facă beţie de data
aceea; fiecare să bea după plac.
84
BANCHETUL
—  Fiindcă aţi găsit cu cale, zise Eriximah, ca fiecare să bea cât vrea, fără nici o silă, vă propun să dăm drumul flautistei care a sosit acum, s-o lăsăm să-şi cânte singură, sau, de-o vrea, femeilor din casă; noi să petrecem ziua în convorbiri numai între noi. Ba, de vreţi, voi arăta şi cu ce soi de discuţii să ne desfătăm...
Toţi spuseră, într-un cuvânt, că primesc; şi-1 rugară să le spună. Eriximah luă atunci cuvântul şi grăi astfel:
— îmi încep vorbirea ca Melanip al lui Euripide: „Povestea ce voi spune-o /Nu este de la mine..." ci-i a lui Fedru de-aici. De câte ori mă întâlneşte, îmi spune supărat:
„Eriximah, nu ţi se pare grozav că atâtor zei li se înalţă imnuri şi peanuri alcătuite de oameni inspiraţi, şi că până acum, deşi se nasc poeţi atât de mari, nimeni nu s-a oprit la Eros, un zeu vechi şi mare, spre a-i închina o cântare? Dacă, pe de altă parte, îţi întorci privirile către învăţătorii de înţelepciuni, îi afli şi pe ei — ca pe marele Prodicos — scriind în forma liberă a prozei laude pentru Heracles sau alţii. Şi asta încă nu-i atâta de mirare; dar am citit eu însumi de curând, într-o carte, laude nesfârşite aduse sării din bucate, pentru folosul ce ni-1 aduce. Şi ai putea vedea, cred, încă multe preamăriri din acestea pentru lucruri de aceeaşi natură. Câtă vreme deci se pune atâta zel în jurul ăstui fel de obiecte, pentru Eros nu s-a găsit până azi între oameni îndrăzneţul care să-i închine un cântec după cuviinţă! Şi rămâne aşa, neglorificat, un zeu atât de mare".
Se-nţelege, Fedru are perfectă dreptate, după părerea mea; şi eu doresc ca personal să-i aduc prinos şi mulţămită o dată cu dânsul. Şi ar fi elegant din partea noastră, cei adunaţi aici, să preamărim cu toţii pe acest zeu. Dacă vă învoiţi şi voi la aceasta, am putea discuta pe larg chestiunea; căci după socotinţa mea fiecare trebuie să ne spunem, cât putem mai frumos, cuvântul de laudă pentru Eros.
Să-ncepem de la stânga la dreapta. Să vorbească mai întâi Fedru, căci el ocupă locul întâi; şi-apoi, el este părintele ideii ce v-am dat.
— Eriximah, nimeni nu va vota împotriva ta, zise Socrate. în nici un caz eu nu m-aş putea împotrivi, ca unul ce declar de la început că nu cunosc nimic mai bine decât arta de a iubi. Dar nici pe Agaton şi Pausania nu-i văd împotrivindu-se, ca să nu mai vorbim de Aristofan, a cărui singură preocupare este Dionysos şi Afrodita. Şi nu-i văd, în sfârşit, refuzând pe nici unul din cei de faţă. Cuvântările însă nu se vor
85
177a
PLATON
desfăşura egal în ce ne priveşte pe noi, care suntem aşezaţi aici, mai la urmă. Ci, dacă cei dintâi au să vorbească mult şi frumos, vor grăi de-ajuns şi pentru noi. Şi acum, cu noroc bun! Să-nceapă Fedru a preamări pe Eros.
Ceilalţi au încuviinţat cu toţii, ba repetară îndemnul făcut de 178a Socrate.
Desigur, toate câte fiecare le-a fost spus nu şi le-a adus aminte Aristodem; apoi nici eu n-am putut reţine tot ce mi s-a părut vrednic de amintire. Cel întâi care a vorbit a fost, cum spun, Fedru; şi cuvântul lui începu cam astfel:
Cuvântarea lui Fedru
Mare şi minunată divinitate este Amorul, nu numai la oameni, dar şi între zei. Aceasta — pentru multe şi felurite pricini, dar mai cu seamă b din cauza naşterii. Mai întâi, este o cinste, zise el, că-i cea mai veche divinitate. Dovada? Eros n-are nici spiţa neamului; în orice caz ea nu-i pomenită de nimeni, de nici un prozator, de nici un poet. Singur Hesiod spune că Haosul s-ar fi născut cel dintâi; dar adaugă:
„... însă pe urmă
Largul Pământ, un puternic sălaş tuturora de-a pururi;
Şi zeul Eros..."
El spune, prin urmare, că după Haos au luat fiinţă Pământul şi Eros. Parmenide, vorbind de facerea lumii, adaugă:
„Primul la care zeiţa gândi, dintre zei, a fost Eros..."
c               Cu Hesiod se potriveşte Acusileos; încât se recunoaşte din multe
părţi că Eros este dintre cele dintâi zeităţi.
Dar lăsând la o parte că-i cel mai vechi, el e pentru noi şi izvorul celor mai mari binefaceri. Cel puţin eu, despre nimic n-aş afirma că este pricina unei fericiri mai de seamă decât poate fi iubitorul virtuos pentru un tinerel sau tinerii pentru un astfel de iubitor. Căci ceea ce ar trebui să călăuzească pe oameni întreaga viaţă — fireşte, pe aceia cjirj^vorjŞH3_ trăiască frumos — nu-s legăturile de înrudire apropiată, nici onorurile, nici avuţia; nici una din astea nu-i în stare s-o facă aşa de frumos ca
BANCHETUL
amorul. Susţin aceasta cu tărie, şi iată de ce: faptelor urâte le urmează       d ca sancţiune ruşinea; celor frumoase, râvna pentru cinstire. Nu-i cu putinţă fără acestea să facă, nici statul nici individul, ceva mare şi frumos. Ei bine, vă asigur că bărbatul care iubeşte, dacă-i prins săvârşind o faptă urâtă sau îndurând cu lipsă de curaj o jignire pe care n-a răzbunat-o, nu suferă mai mult când e văzut de tată-său ori de prieteni, sau de cine poftiţi, cum suferă în faţa persoanei iubite. Acelaşi lucru-1 vedem la cel iubit. Altfel se ruşinează faţă de cine-1 iubeşte,       e dacă-ar fi prins cu o faptă urâtă! Să ne închipuim numai c-ar exista un oraş sau o tabără de război cu îndrăgostiţi şi iubiţi; nu va fi cu putinţă o mai bună rânduială ca acolo! S-ar stăpâni de la orice fapte urâte şi fiecare s-ar întrece cum să fie mai onorat de ceilalţi. Mult mai greu i-ar   I79a veni unui îndrăgostit sa fie văzut de iubitul său cum părăseşte frontul sau aruncă armele decât să-1 ştie armata întreagă; moartea i-ar fi nesfârşit mai bună decât aşa ceva. încalţe, când e vorba să-şi părăsească cineva iubitul ori să-1 ajute în primejdii, nu există pentru asta un om atât I            de rău căruia Eros să nu-i fi insuflat o bărbăţie egală cu a celui mai
viteaz caracter. Vorba lui Homer, care spune că unora dintre eroi divinitatea „le insuflă curajul păgân"•, se potriveşte grozav de bine lui        b Eros. El hărăzeşte îndrăgostiţilor această patimă ce purcede dintr-însul! Şi încă; cei ce iubesc sunt singurii care primesc să moară pentru alţii... şi nu numai bărbaţii, ci şi femeile. Destulă mărturie ne dă pentru aceasta, la greci, Alcesta, copila lui Pelias; este singura care a vrut să moară pentru bărbatul ei, deşi dânsul avea şi tată şi mamă. Atât de mult        c i-a întrecut în iubire din cauza lui Eros, că au rămas faţă de fiul lor ca nişte străini şi numai cu numele rude. Săvârşind această faptă frumoasă, ea s-a ridicat atât de sus în ochii oamenilor şi chiar ai zeilor, încât, din mulţimea celor ce îndeplinesc lucruri mari şi numeroase, prea puţinor zeii le-au        d făcut hatârul — ca ei — de a le rechema sufletul din lăcaşul lui Hades, încântaţi de purtarea Alcestei, au încuviinţat să-i dea înapoi viaţa, onorând în gradul cel mai înalt şi zelul şi virtutea insuflate de Eros.
Cât priveşte pe Orfeu al lui Oiagru, zeii l-au întors din Hades înainte să-şi fi atins ţelul; i-au arătat doar umbra soţiei pentru care se coborâse acolo; însă pe ea nu i-au dat-o, fiindcă el se arătase cu moliciune în suflet, ca un citared ce era! N-a avut ca Alcesta tăria să moară din cauza iubirii, ci s-a străduit în fel şi chip s-ajungă viu în
1 ///a</a,X,482;XV,262.

86
87
PLATON
e Hades. Pentru aceeaşi pricină zeii i-au rânduit şi o pedeapsă. Departe de a-1 cinsti ca pe Ahile, fiul Tetidei, pe care l-au trimis în Insulele Fericiţilor, ei au făcut ca moartea sa i se tragă de la femei. Ahile, după ce aflase de la mumă-sa că ucigându-1 pe Hector va muri şi dânsul, iar de nu-1 va omorî se va-ntoarce acasă şi va muri bătrân, a avut tăria să aleagă ajutorarea şi apoi răzbunarea iubitului său Patroclu. Ahile, însă,
180a nu numai că a murit, dar 1-a şi urmat pe acesta în moarte. Iată de ce au fost zeii aşa de încântaţi şi de ce l-au onorat în chip deosebit; fiindcă Ahile şi-a pus tot sufletul pentru iubitorul său!
Eschil bate câmpii când zice1 mereu că Ahile iubea pe Patroclu; doar Ahile era mai frumos nu numai decât Patroclu, dar, după cum se ştie, decât toţi eroii; el, căruia încă nu-i dăduseră tuleii de barbă! Era prin urmare, cum spune Homer, „mai tânăr decât mulţi".
E fapt că zeii onorează foarte mult virtutea ce se referă la Eros; dar
b ci admiră, se desfată şi răsplătesc bine mai degrabă cazul iubitului pasionat după iubitor decât pe al acestuia din urmă pentru amorurile lui. Dar iubitorul este ceva mai divin decât iubiţii; şi-n el zeul s-a făcut stăpân. Iată de ce zeii, cinstindu-1 pe Ahile mai mult decât pe Alcesta, l-au trimis în Insulele Fericiţilor.
Astfel, eu cel puţin, socotesc pe Eros dintre zei drept cel mai vechi, cel mai preţuit şi cel mai cu autoritate, pentru ca oamenii să dobândească virtutea şi fericirea în cursul vieţii şi după moarte.
c               Cam aşa a grăit Fedru. După el au mai vorbit câţiva, dar nu-mi
aduc aminte ce, zise Aristodem. Trecându-i deci cu vederea, el începu să ne spună cuvântarea lui Pausania, care a vorbit următoarele:
Cuvântarea lui Pausania
Fedru, nu găsesc potrivit modul cum ni s-a hotărât subiectul, fiind îndemnaţi aşa, fără vreo precizare, să preamărim pe Eros. Dacă am avea de-a face cu un singur Eros, desigur, ar fi foarte frumos. Iată însă că nu-i unul; şi nefiind aşa, e mai drept să lămurim întâi în ce mod se cade a-1 proslăvi. Voi încerca să dreg eu greşeala, spunând în primul rând cum d trebuie să-1 lăudăm. Pe urmă i-om închina laude vrednice de-o divinitate.
1 în Mirmidonii, cf. fr. 135, nr. 2.
88
BANGHETUL
Cei doi Eros
Ştim cu toţii că fără Eros nu poate fi Afrodita. Dacă această zână e una, există neîndoios şi un singur Eros; dar cum sunt două Afrodite, cu necesitate sunt şi doi Eros.
Cum n-ar fi două? Una, pe cât se pare, este cea mai veche şi-i fără mamă. Fiind copila Cerului, o numim Afrodita Cerească. A doua, mai        e tânără, s-a născut din Zeus şi Diona; o poreclim Afrodita Obştească.
E necesar să luăm aminte şi asupra lui Eros: că trebuie să fie doi, unul Obştesc, care ajută pe Afrodita din urmă, altul Ceresc, care e tovarăşul celei dintâi. S-ar cuveni să le lăudăm pe toate aceste zeităţi... Voi încerca prin urmare să arăt soarta hărăzită fiecăreia.
Orice lucru se înfăţişează astfel, încât, luat în el însuşi ca fapt săvârşit, nu-i nici bun, nici rău. Ceea ce facem de pildă acum, bând, 181a cântând, discutând... nici unul din aceste lucruri nu-i frumos în sine. Numai prin modul cum le săvârşim, ele pot deveni frumoase; adică procedând frumos şi drept. Dacă nu, urmează răul. La fel cu amorul. Nu orice Eros e frumos şi vrednic de laudă, ci numai acela care ne îmbie să iubim în chip frumos.
Amoral pe care îl insuflă Afrodita Obştească este cu adevărat ceva de rând. Dintr-însul nu poate veni decât ce-aduce întâmplarea, căci nu b încălzeşte decât pe cei mai bicisnici dintre oameni. Şi, mai întâi, unii ca aceştia se-namorează deopotrivă de femei ca şi de tineri; al doilea, ei iubesc de dragul trupurilor mai curând decât de-al sufletelor] în sfârşit, fac tot ce pot ca iubiţii lor să fie dintre cei mai simpli oameni. Gândul lor nu caută altceva decât cum să petreacă mai bine şi nesocotesc întrebarea dacă viaţa trebuie trăită frumos sau nu. Aşa se face că, duşi de-ntâmplare, săvârşesc în mod egal binele sau răul. Desigur, la dânşii a rămas ceva de la zeiţa care, mult mai tânără decât cealaltă, s-a împărtăşit ea însăşi la naştere din femeie şi bărbat. Dimpotrivă, Afrodita c Cerească întâi că nu-şi trage fiinţa din femeie. E născută numai din bărbat (există şi un Eros al tinerilor); apoi, este mai în vârstă şi nu-i pătrunsă de patimi. Urmează de-aici că spre bărbat se-ndreaptă cei însufleţiţi de acest Eros, iubind sexul care de la natură este mai tare şi mai inteligent. Afară de asta, din însăşi iubirea pentru tineri, cineva ar putea deosebi pe cei inspiraţi de Eros Cerescul. Căci ei nu se-namorează d de băieţi decât din clipa când şi mintea acestora începe a li se coace,
89
PLATON
fapt care se întâmplă cam pe când le mijesc tuleii de barbă. După credinţa mea, cine se prinde într-un astfel de amor e pregătit a iubi viaţa-ntreagă şi a trăi împreună. Acela nu-şi înşală iubitul, căci nu 1-a luat captiv ca pe un copil fără experienţă, nici nu-1 va batjocori spre a-1
e părăsi şi a umbla după altul. Ar trebui chiar prin lege să se oprească iubirea copiilor, pentru a nu se mai risipi atâta zel în vederea unui lucru nesigur; căci la copii este nesigur dacă sfârşitul îi conduce spre viciu sau virtute, spre spirit sau trup! Oamenii superiori îşi impun singuri o astfel de lege; este însă necesar să-mpiedicăm de la aşa ceva şi pe cei ce iubesc vulgar, cel puţin tot atât pe cât îi putem opri de la amorul pentru femeile libere. Dar tocmai ăştia sunt cei care l-au coborât aşa de
182a jos? mcât au dat unora prilej să spună că-i ruşinos pentru cineva să răspundă dragostei. Neîndoios, la unii ca dânşii s-or fi gândit cei ce au găsit prilejul să vorbească aşa. îi văd îndrăgostindu-se la timp nepotrivit, îi simt însufleţiţi de spiritul nedreptăţii... pe câtă vreme, dacă lucrul s-ar face legiuit şi cu măsură, nimic nu le-ar putea aduce vreo osândă meritată.
Datini felurite
Este uşor să-nţelegem rânduiala pe care celelalte state au pus-o în privinţa amorului. Pretutindeni se hotărăşte neted; numai la noi şi-n Lacedemonia o astfel de legiuire are înfăţişări felurite.
b               în Elida, bunăoară, sau la beoţieni şi pe oriunde oamenii nu-s
meşteri în arta de a convinge cu vorba, se spune simplu. E considerat lucru frumos ca un tânăr să se bucure de iubitori şi nu există om, tânăr sau bătrân, care să ia drept o ruşine aşa ceva. După socotinţa mea, ei fac aceasta — ei care sunt slabi în arta vorbirii — spre a nu-şi mai face de lucru fiecare, bătându-şi capul să-nduplece pe tineri la dragoste.
în lonia şi pe-aiurea, pretutindeni unde oamenii sunt supuşi stăpânirilor barbare, aşa ceva se socoteşte o ruşine. Doar bapbarii înlătură din tiranicele lor cârmuiri nu numai asta, ci şi filosofia şi
c exerciţiile de gimnastică. Pasămite, nu-i în interesul cârmuitorilor de state să înlesnească formularea unor cugetări independente în rândurile cârmuiţilor; nici să-nlesnească înjghebarea unor prietenii puternice sau să se strângă tovărăşii omeneşti — fapte pe care Eros le insuflă mai mult ca oricine. Aceasta, de altfel, au învăţat-o din experienţă chiar
90
BANGHETUL
tiranii de la noi; căci numai amorul lui Aristogiton şi neclintita prietenie a lui Harmodiu au pus capăt conducerii lor.
Astfel, în ţara unde legea consideră ruşinos a te bucura de iubitori, s-a ajuns aici din cauza răutăţii legiuitorilor, din cauza patimii de stăpânire a cârmuitorilor şi lipsei de curaj a celor cârmuiţi. Iar unde se hotărăşte că-i lucru frumos, acolo n-a lipsit legiuitorilor o oarecare lene a spiritului.
în statul nostru, norma primită în această privinţă e cu mult superioară. Numai că, precum spuneam, nu-i uşor s-o înţelegem1. Gândiţi-vă la ce se spune: că-i mai frumos să iubeşti pe cei distinşi şi de neam bun, chiar dacă-s mai urâţi decât alţii; că aprobarea pe care toţi o dau cui iubeşte se face, desigur, pentru preţuirea unei fapte frumoase şi nicidecum pentru o fapta urâtă; că la noi datina face înlesnirea cuvenită pentru acţiunea iubirii şi laudă pe iubitor pentru minunea ce săvârşeşte iubind. Gândiţi-vă şi la-ncercările de cucerire ale celui care iubeşte, la îngăduinţa cu care moravurile privesc lauda faptelor neobişnuite pe care le-a săvârşit acela! Asemenea lucruri, dacă ar îndrăzni cineva să le facă pentru a urmări oricare altă ţintă afară de asta, şi ar vrea cu tot dinadinsul să le ducă la bun sfârşit, ar culege din partea filosofiei cele mai dojenitoare roade. Să zicem, în adevăr, că unul urmăreşte a dobândi de la te miri cine bani; sau că vrea să ia asupră-şi conducerea politică, sau oricare altă dregălorie. Şi să presupunem că face pentru aceasta ce fac iubitorii pentru iubiţi: rugi, ploconeli umilitoare, jurăminte rostite, aşteptări pe la uşă, robire voită, slugărnicii la care nici un sclav adevărat n-ar consimţi... Neîndoios, de la astfel de purtări ar fi împiedicat şi de prieteni şi de duşmani; aceştia bajocorindu-1 pentru linguşire şi umilinţă, ceilalţi ruşinându-se împreună şi căutând să-1 readucă la măsură. Dimpotrivă, când toate acestea le face unul care iubeşte, el culege mulţumiri. Datina la noi îl scuteşte de orice batjocură, ca pe unul care a săvârşit fapte deosebit de frumoase. Iată însă — luându-ne după credinţa poporului — ceva şi mai grozav. Cine iubeşte, chiar dac-ar călca jurământul, este iertat de zei. „Jurământulpentru dragoste, zic ei, nu se ţine? Deci zei şi oameni lasă iubitorului aceeaşi libertate, după obiceiurile noastre. Şi am putea spune
1 Aici, L. Robin, ultimul interpret platonician, notează: „La coutume d'Athenes est difficile â comprendre, A cause de ses contradiction/f'. (Platon, texte etabli et trad. p. L. Robin; 1929, p. 18.)
91

183a
PLATON
că statul consideră la noi lucru deosebit de frumos nu numai a iubi, dar şi a fi amic celui ce iubeşte.
Vedem totuşi atâţia părinţi tocmindu-şi copiilor educatori, spre a nu-i lăsa cumva să vorbească cu iubitorii lor; îi vedem dând în această privinţă porunci aspre pedagogului. De altă parte, prietenii şi covârstnicii ăstor tineri îi dojenesc când îi află într-o astfel de situaţie.
d Iar cei maturi nu-i ţin de rău pe dojenitori şi nu le spun că nu fac bine. Faţă de acestea oricine ar fi îndreptăţit să socoată că amorul la noi e considerat cel mai urât dintre lucruri.
Cum să ne explicăm aşa ceva? Precum spuneam şi la-nceput, chestiunea nu-i simplă. O faptă nu-i în ea însăşi frumoasă ori urâtă; ea e astfel după modul în care se săvârşeşte. Şi există moduri urâte, când de pildă un om rău se bucură josnic de plăcerile amorului, precum sunt moduri frumoase, când un om bun se-namorează nobil de ceva frumos! Rău este iubitorul cel de obşte; cel ce se-ndrăgosteşte de trup mai mult
e ca de suflet. Se-nţelege că nu-i nici statornic; e ca unul care nu se înamorează de ceva statornicACăci odată ofilita floarea trupului ce a iubit, amorul zboară şi dispare ca visul, lăsând în urmă cu ruşine doar multele vorbe şi făgăduieli ce-a făcut. Cel care iubeşte ceea ce e moral, tocmai fiindcă are această însuşire superioară, acela rămâne înamorat întreaga viaţă, ca unul care se contopeşte cu ce este permanentJ
Legea noastră vrea deci ca astfel de situaţii să le supunem întâi la
184a o bună şi frumoasă probă; apoi — după cum e cazul — să ne apropiem de unele cu mulţumire şi să fugim de celelalte. Ba ne porunceşte chiar să urmărim pe unele şi să scăpăm de altele, după cum observăm şi verificăm în ce fel se prezintă amorul celui care iubeşte, în ce fel al celui iubit. Iată de ce hotărăşte întâi de toate că-i urât să te laşi prins degrabă în mrejele amorului şi că trebuie lăsată vremea necesară şi aici spre a se cerne o frumoasă alegere, ca în cele mai multe lucruri. Iată de ce, în al doilea rând, socoate ordinar să fii captivat prin bani sau de puterea
b politică, fie ca ai face-o din teamă şi slăbiciune, fie că ai vrea să dobândeşti bogăţii sau situaţii politice. Astfel de procedee nu se întemeiază pe ceva sigur şi permanent şi nu vor naşte decât o iubire lipsită de nobleţe.
O singură cale în datina noastră rămâne deschisă celui ce iubeşte, dacă vrea să aibă în mod nobil un iubit. Căci la noi aşa s-a făcut regula încât, precum nu li se socoteşte umilinţă celor ce iubesc şi se robesc de
92
BANGHETUL
voie iubiţilor lor — oricât de mult s-ar robi — şi nu-s ţinuţi de rău c pentru aceasta, tot astfel mai e o singură robie de voie pe care nimeni n-o înfierează: aceea care se face spre a ajunge la virtute. Este azi statornicit la noi că, dacă unul vrea să servească pe altul, încredinţat că la rându-i va deveni şi el, datorită aceluia, mai capabil într-o ştiinţă sau într-o latură a virtuţii, un astfel de serviciu benevol să nu fie considerat ruşinos, nici umilitor. Este necesar prin urmare, dacă ni-i aminte să creăm frumosul pentru iubitorul ce se bucură de un iubit, să apropiem şi să contopim într-una două legi; de-o parte cea referitoare la iubirea tinerilor, de alta aceea ce priveşte iubirea de înţelepciune sau de oricare d altă virtute. Când iubitorul şi iubitul se vor întâlni pe aceeaşi linie, fiecare să-şi făurească o lege; iubitorul să răspundă atenţiilor iubitului făcându-i servicii superioare; acesta din urmă să le recunoască, înţelegând că-1 fac mai înţelept şi mai bun şi obligându-1 pentru tot ce-i drept; când iubitorul va fi capabil să-1 înveţe ştiinţa şi virtutea, iar iubitul e va simţi el însuşi nevoia de a dobândi şi ştiinţa şi înţelepciunea, numai atunci — când s-or întâlni aceste condiţii — frumosul va ieşi la iveală pentru iubitorul care se bucură de un iubit. Altcum, niciodată. La acest amor, chiar înşelăciunea nu-i o ruşine; la oricare altele însă, cu sau fără înşelăciune, ruşinea merge împreună. Dar dacă cineva se bucură de un iubitor fiindcă-i bogat — şi numai pentru asta; dacă presupunem că se 185a înşală şi nu ia banii speraţi, din cauza sărăciei iubitorului, cu nimic nu este mai mică ruşinea lui. Omul s-arată cum este: gata la orice, slugă la oricine, pentru bani! Asta nu se cheamă frumos. Şi tot astfel, dacă cineva s-a bucurat de un iubitor pe care 1-a considerat om superior, fiind încredinţat că prin iubirea aceluia va deveni el însuşi un om mai virturos, dacă presupunem că se înşală şi nu învaţă virtutea, din cauză că aceea era un rău, asemenea amăgire rămâne totuşi frumoasă. în adevăr, b cel ce-o suferă arată lămurit că spre a dobândi virtutea şi a se înălţa spre desăvârşire s-a străduit cu râvnă pentru orice şi faţă de oricine. Asta-i adevărata frumuseţe! Astfel,în genere numai pentru dobândirea virtuţii şi atingerea frumosului te poţi bucura în voie de dragoste. Acesta-i Erosul zânei cereşti, Eros Cerescul, foarte preţios pentru stat ca şi pentru particulari, căci impune o mare râvnă pentru dobândirea virtuţii atât celui care iubeşte, cât şi celui iubit. Cât despre celelalte amoruri, toate c aparţin celeilalte zâne, pe care o numim Afrodita Obştească.
PLATON
186a
Iată, Fedru, ce-am avut de spus pe nepregătite asupra lui Eros. Urmându-şi povestirea, Aristodem zise:
—  Când Pausania făcu pausa (cum vedeţi fac şi joc de cuvinte, căci aşa m-au învăţat sofiştii), trebuia să vorbească Aristofan, fiindcă lui îi venea rândul. Dar fu împiedicat de un sughiţ ce i se stârnise, fie pentru că mâncase prea mult, fie din altă pricină. El, îndreptându-se către doctorul Eriximah (care şedea alături, ceva mai jos), zise:
—  Eriximah, ar fi drept din parte-ţi sau să mă lecuieşti de sughiţ, sau să vorbeşti acum tu, până ce voi scăpa de el.
—  Voi face şi una şi alta, răspunse Eriximah. Să cuvântez eu în locul tău, iar când ţi-o trece, vei lua tu cuvântul în locul meu. Şi în timp ce eu vorbesc, dacă vrei, ţine-ţi respiraţia cât poţi mai mult şi sughiţul va-nceta. Dacă nu se opreşte, fă gargară cu apă; iar dacă şi aşa se menţine cu tărie, atunci ia ceva cu care să-ţi gâdili nasul, strănută şi — de vei face asta o dată, de două ori — sughiţul va înceta, oricât ar fi de îndărătnic.
—  Ai putea să te grăbeşti cu vorbirea, zise Aristofan; iar eu voi face cum spui.
Eriximah vorbi astfel:
Cuvântarea lui Eriximah
Mi se pare necesar să încerc a-1 completa, făcând eu încheierea discursului ţinut de Pausania; căci el şi-a început cuvântarea frumos, dar n-a sfârşit-o... parcă mai trebuia ceva. Faptul că există un dublu Eros este o frumoasă distincţie. Numai că eu, privind lucrurile din lautra medicinei, latură care constituie preocuparea mea, găsesc că amorul nu sălăşluieşte numai în spiritele oamenilor spre a-i apropia de cei care sunt frumoşi, ci şi în celelalte existenţe, ba încă în vederea multor alte scopuri; bunăoară, în corpurile tuturor celorlalte vieţuitoare şi în toate câte cresc pe pământ; în sfârşit, ca să spun vorba, amorul sălăşluieşte în tot ce fiinţează. Ara învăţat din ştiinţa mea ce mare şi minunat e acest zeu, cât de mult se întinde înrâurirea lui asupra tuturor lucrurilor omeneşti şi divine.
94
BANGHETUL
Amorul şi medicina
i începe cuvântarea cu medicina, dorind să dau acestei arte cinstea cuvenită.
Natura corpurilor organizate conţine în ea ambii Eros. în adevăr, sănătatea şi boala sunt pentru un trup lucruri deosebite cu totul şi se recunoaşte în genere că nu seamănă una cu alta. Dar cele neasemenea sunt dornice şi iubesc pe cele neasemenea lor. Altul e deci amorul sănătăţii, altul al bolii. Ce ne-a spus adineauri Pausania, că-i frumos să ne bucurăm de iubirea oamenilor superiori şi ruşinos să ne amestecăm c între cei desfrânaţi, rămâne-n picioare şi pentru corpuri.
'Este, desigur, şi frumos şi necesar să ne bucurăm de tot ce-i zdravăn şi sănătos în fiecare organism (aceasta-i şi chemarea medicinei), dar e ruşinos să ne apropiem de ce-i rău şi bolnav într-însul. Şi, de vrea cineva să ia rolul medicului, trebuie să le şi combată. Căci, mai la urmă, ce-i medicina — ca s-o spun într-un cuvânt — decât ştiinţa prin care se cunosc afecţiunile corpului referitoare la refacere şi istovire? Iar doctorul cel mai bun, în direcţia asta, este acela care pune un diagnostic sigur pentru a şti când avem de-a face cu amorul superior, d când cu cel ruşinos? Cât despre cel care-i în stare să transforme amorurile, care le poate înlocui reciproc, care-1 trezeşte cui îi lipseşte şi-i este necesar, sau îl înlătură de unde-i înrădăcinat, acela este adevăratul tehnician. Căci el e capabil să dezvolte o amiciţie între cele mai duşmănoase elemente ale corpului şi să trezească în toate o atracţie reciprocă. Ca doar care-s lucrurile cele mai duşmănoase? Tocmai cele mai opuse, ca frigul cu căldura, amarul cu dulcele, umedul cu uscăciunea şi celelalte de acelaşi fel) Prin astfel de puteri — că a ştiut să insufle amor şi unire celor contrarii — Asclepiu, străbunul nostru, a pus bazele medicinei, e aşa cum cântă şi aceşti poeţi1 şi cum eu sunt însumi convins. Susţin prin urmare că toată medicina-i călăuzită de această divinitate.
Muzica
Dar cred la fel pentru gimnastică şi agricultură.
Cât despre muzică, este învederat oricui îşi dă osteneala să cugete   187a un pic că are trăsături de aceeaşi natură cu celelalte arte. Poate-i tocmai
1 Arată pe Aristofan şi pe Agaton.
95
PL.ATON
BANGHETUL
ceea ce o fi vrut să arate şi Heraclit când a spus — nu cu cei mai limpezi termeni — că „Unitatea, dezbinată ea însăşi faţă de sine, se recompune ca armonia arcului şi a /ire/"' .
Ar fi, cred, cu totul nelogic să se afirme că armonia este o dezbinare sau că se desprinde din opozite ce se menţin dezbinate! E mai probabil că Heraclit a vrut să înţeleagă ca-n muzică, adică, din note ce-au fost la început deosebite, cum sunt sunetul grav şi cel ascuţit, a rezultat totuşi, ulterior, armonia datorită unui acord făcut de arta muzicală. Altminteri, dacă admitem că notele înalte şi cele coborâte se menţin în dezacord, eu unul nu văd de unde poale ieşi armonia. Nu! Armonia este întâi o simfonie, iar simfonia stabileşte un acord; dar între sunete dezbinate nu poate fi în nici un fel acord, cel puţin cât timp se menţin astfel. Iată de ce zic că elemente deosebite, ce nu se pun de acord, nu-s capabile de a crea armonie.
La fel se petrece lucrul cu ceea ce noi numim ritm... ritmul silabei lungi şi scurte. El se naşte din elemente diferite la început, dar care se armonizează ulterior. Armonia între toate acestea, ca dincolo medicina, o face aici muzica; şi tot ea le insuflă amorul şi determină acordul reciproc. Căci ce este muzica? Nimic alta decât ştiinţa lucrurilor amoroase raportată la armonie şi ritm! Şi, dacă am căuta mai adânc în însăşi acţiunea de închegare a armoniei şi ritmului, nu-i deloc greu să aflăm acolo fibrele amorului...şi nu-i acum vorba de cei doi Eros.
Dar când împrejurarea cere să ne folosim de armonie şi ritm pentru a le aplica oamenilor, fie într-o acţiune de creare (numită invenţie muzicală sau melopee), fie într-una de executare corectă a unei melodii şi cadenţe create de alţii — fapt denumit „pregătire muzicală" —, atunci dăm de adevărate greutăţi şi simţim nevoia unui maestru de seamă. Iarăşi venim la vorba că trebuie să iubim numai pe înţelepţi, în scopul de a-i face poate şi mai cumpătaţi, dacă n-au ajuns încă măsura perfectă; şi, bucurându-ne de ei, să le păstrăm amorul neatins, acel frumos şi ceresc amor care este Erosul muzei Urania. Cât despre celălalt amor, cel inspirat de Polymnia şi numit amorul Obştesc, pe acela să-1 folosim numai cu luare-aminte şi într-o măsură în care plăcerea ce-o produce să
1 Heraclit, cf. Diels, Vorsokr.Jr. 51.
nu dea naştere la desfrâu. Este şi-n arta noastră o greutate destul de mare: aceea de a cumpăni poftele referitoare la plăcerile mesei şi de a gusta din aceste plăceri fără să cădem în patimă.
Şi-n muzică, şi-n medicină, şi-n toate celelalte împrejurări omeneşti sau divine, trebuie pe cât cu putinţă să ţinem seama de ambii  188a Eros, căci ei sunt amestecaţi în toate.
Astronomia
Iată, sa luăm desfăşurarea anului. Rânduiala anotimpurilor este plină de cei doi Eros. Ori de câte ori amorul superior pătrunde în legăturile reciproce dintre potrivnicele de care am pomenit mai înainte — cald, rece, uscat, umed — el le insuflă o proporţie cumpătată şi o înţeleaptă contopire. Ele vin cu belşug şi sănătate pentru oameni, pentru celelalte vieţuitoare, ca şi pentru plante. Nici una nu îndură vreo suferinţă. Dar când e mai tare amorul pătimaş şi biruie orânduiala anotimpurilor, urmează prăpădul şi toate-s lovite de pagubă. Atunci dau năvală bucuros şi molime şi boli... care atacă şi animale şi plante. b Atunci şi geruri şi grindină şi tăciuni se ţin lanţ din cauza excesului şi a lipsei de măsură ce caracterizează amorul reciproc al elementelor pomenite. Cunoaşterea acestor relaţii stârnite de Eros face obiectul ştiinţei care se ocupă cu evoluţia astrelor şi anotimpurilor, ştiinţă ce se numeşte astronomie.
Aflarea viitorului
Mai mult decât atât. Chiar jertfele şi slujbele religioase făcute pentru aflarea viitorului (slujbe care stabilesc legătura dintre zei şi oameni) nu se săvârşesc pentru vreun alt motiv decât ca Eros să fie ţinut        c în pază şi, dacă e cazul, să fie tămăduit.
Hula, oricare ar fi, vine de-acolo că în orice lucrare noi nu luăm aminte să folosim numai amorul superior, să-1 cinstim şi să-1 respectăm numai pe el, ci ne-ndreptăm mai degrabă spre celălalt, atât când e vorba de părinţi — în viaţă sau morţi —, cât şi faţă de zei. Iată de ce arta cunoaşterii viitorului are chemarea să supravegheze amorurile şi să le înnobileze; iată de ce această artă este, ca să zic aşa, făuritoarea de d meserie a prieteniei dintre zei şi oameni, şi de ce prietenia, pe care ea o

96
97
PLATON
stabileşte prin cunoaşterea faptelor amoroase, ţinteşte să impună oamenilor respectul legii divine şi cultul zeilor. Precum vedeţi, multe, nemăsurate-s puterile amorului; ba, aş afirma că întregul Eros din univers dispune de toată energia acestuia. Dar puterea cea mai mare el şi-o desfăşoară faţă de noi sau faţă de zei, când săvârşeşte binele cu înţelepciune şi măsură; amorul ne făureşte atunci suprema fericire, de-o parte stabilind între noi comunicarea, de alta făcându-ne prieteni ai celor ce-s mai tari decât noi — prietenii zeilor.
Poate că trec multe cu vederea în această închinare adusă lui Eros;
e        dar am făcut-o fără voie. De altminteri, dacă mi-a scăpat câte ceva, este
acum sarcina ta, Aristofan, să mă completezi. Oricum ar fi, chiar dacă
în mintea ta e altfel orânduită lauda zeului, fie, preamăreşte-1 cum ştii,
mai ales că... ţi-a trecut sughiţul.
Cuvântarea lui Aristofan
189a          Urmându-şi vorbirea, Aristodem zicea că-n acel moment a luat
cuvântul Aristofan:
—  Da (sughiţul) a încetat, însă nu mai înainte de a-mi fi provocat strănutul. Ce mă miră pe mine aici este că „buna rânduială a organismului" are nevoie totuşi de asemenea zgomote şi de gâdilări... cum e bunăoară strănutul.
Şi Eriximah:
—  Ia aminte ce faci, prietene Aristofan! Eşti imprudent dacă mă b        batjocoreşti tocmai acum când vrei să începi a vorbi. Ai fi avut putinţa
să vorbeşti în tihnă... acum văd că mă sileşti să te pândesc şi să dau la iveală tot ce-i de râs în cuvântarea ce vei ţine. Aristofan, surâzând, zise:
—  Bine spui tu, Eriximah! Rogu-te, consideră ca nespuse vorbele ce-am grăit şi nu mai sta la pândă. Ce mă tem pentru cuvântarea pe care o voi ţine, nu-i că voi rosti şi lucruri înveselitoare (aşa ceva ar fi şi succesul şi obiceiul muzei mele), ci este să nu spun prostii din cele care stârnesc râsul.
—  Crezi tu, Aristofan, adăugă Eriximah, că tot ciocnindu-mă aşa vei scăpa de mine? Mai bine fii cu luare-aminte şi vorbeşte cum se
c        cuvine, căci ai să dai seamă de tot ce rosteşti... deşi, dacă voi găsi că e cazul, s-ar putea să te iert.
98
BANGHETUL
— Ei bine, zise Aristofan, află, Eriximah, că eu am în minte un alt mod de a pune problema, şi decât tine şi decât Pausania.
Mie-mi pare că oamenii n-au simţit în genere puterea amorului. Ce? Dac-ar fi simţit-o, oare nu i-ar fi ridicat ei cele mai măreţe temple şi altare? Nu i-ar fi închinat cele mai mari jertfe? Altminteri, v-asigur că Eros n-ar fi rămas cum e azi... lipsit de orice atenţie — el, zeul demn de toate onorurile! Căci, neîndoios, dintre zei el este cel mai iubitor de oameni, el poartă de grijă nevoilor omenirii, el e doctorul tuturor durerilor... Vindecându-le — Eros aduce neamului omenesc prinosul celei mai înalte fericiri. Eu am să încerc a vă tălmăci1 puterea lui; la rându-vă, fiţi voi învăţătorii celorlalţi.
Schimbările fiinţei omeneşti
Trebuie mai întâi să vă spun cum e fiinţa omenească şi ce schimbări a suferit ea.
Mai demult, natura omului nu era cum este azi, ci cu totul alta. Trei genuri de oameni au fiinţat la început, nu ca acum: bărbat şi femeie; era şi-al treilea sex, având câte ceva comun cu fiecare din celelalte două. Astăzi, doar numele a mai rămas dintr-însul; fiinţa însăşi a dispărut. Acest sex se numea pe-atunci androgin, căci şi înfăţişarea lui conţinea, ca şi numele, câte o parte din bărbat şi din femeie. Acum numele lui nu-i altceva decât o poreclă aruncată cuiva spre a-1 jigni. Afară de asta, corpul întreg al fiecărui androgin era de o înfăţişare rotundă; spatele şi coastele în formă de cerc; avea patru mâini şi tot atâtea picioare. Aveau şi două chipuri, exact la fel, aşezate pe un gât circular, un singur cap pe care se desenau cele două feţe opuse una alteia, patru urechi, două organe de procreaţie şi, în sfârşit, toate celelalte pe care, prin comparaţie cu acestea, le puteţi reconstitui lesne2. Umblau drept, ca noi, şi se îndreptau în orice direcţie ar fi dorit s-o apuce. Când însă voiau să iuţească pasul, se sprijineau consecutiv pe cele opt membre şi-şi luau
1  Aliuie la teoriile filosofului Empedocle, care arătase că înainte de separarea sexelor noi eram alcătuiri plăsmuite dintr-o bucată şi răsărisem din pământ (fr. 62, Diels şi mai ales V , 4; cf. fr. 61 şi op. ci(.,V, 839; nota ap. M. Croiset).
2 Sunt două idei precumpănitoare: sfericilatea şi separarea în două, în patru, a întregului care era la început unul.

190a
99
PLATON
BANGHETUL
BIBLIOTECA JUO
„OCJAV:A'i
fuga într-o grăbită rostogolire circulară, întocmai ca cei care fac tumbe şi cad mereu în picioare.
Iată acum şi cauza pentru care aceste trei genuri de oameni se
b deosebeau între ele. Sexul bărbătesc a fost încă de la început copilul Soarelui; cel femeiesc al Pământului, iar ambigenul al Lunii, căci şi ea se împărtăşeşte din Soare şi Pământ. Aceşti androgini aveau şi formele rotunde şi mişcările circulare, chiar de la părinţi. Hărăziţi cu o rezistenţă şi-o virtute miraculoase, cu o cutezanţă fără de margini tocmai cum spune Homer despre Efialte şi Otus, ei s-apucară să se suie-n cer ca să
c pună mâna pe zei. Atunci Zeus şi ceilalţi zei s-au sfătuit ce trebuie să facă... şi nu erau în stare să ia o hotărâre. Nu era locul, în adevăr, nici să-i ucidă, nici — trăsnindu-i ca pe giganţi — să şteargă de pe faţa pământului neamul lor. Aşa ceva ar fi însemnat pentru dânşii să desfiinţeze chiar onorurile şi daniile ce le vin din partea oamenilor. Dar nu le putea ierta nici cutezanţa. După oarecare gândire, Zeus abia se hotărî, în sfârşit.
Luând deci cuvântul, zise:
„Cred c-am găsit mijlocul de-a sili pe oameni să-şi lase obrăznicia.
d îi voi face mai slabi. Iată, am să-i tai în două pe fiecare şi-au să se facă pe dată mai neputincioşi; ba, ne-or fi şi mai productivi, din cauza numărului mai mare. Şi vor umbla drept, pe două picioare. Dar dacă şi aşa se vor arăta necuviincioşi, nevoind să se potolească, iarăşi am să-i tai în două — zise dânsul —, ca să umble pe un singur picior, sărind ca şchiopii".
Spunând asta, Zeus tăie în două pe androgini, cum tăiem noi scoruşele spre a le pune la uscat, sau cum unii despică ouăle cu firul de
e păr1. Pe care, cum îl făcea în două, poruncea lui Apolo să-i întoarcă figura şi-o jumătate a gâtului spre partea unde era tăietura, pentru ca omul văzând-o să devină mai modest. Cât priveşte celelalte părţi, zeul porunci să se vindece. Şi Apolo îi întoarse atunci figura; şi, cum strângi la gură o pungă, aşa adună el toate pieliţele peste ceea ce numim acum pântec. N-a lăsat decât o deschizătură pe care o strânse în mijlocul burţii, într-un punct ce se numeşte buric. Netezi şi celelalte cute, destul
191a de multe, întocmi pieptul, folosindu-se de-o unealtă asemenea celeia pe
1 Loc confuz. Ideea de căpetenie este faptul tăierii în două a unui întreg, care apoi se recompune cu greu, din cau/ă că părţile şi-au de/voltat după tăiere o individualitate proprie (ap. L. Robin).
100
care o întrebuinţează cizmarii spre-a întinrfc^iflrn îrolllfoiiT'îH pe calapod. Nu lăsă decât prea puţine creţuri în preajma pântecului, lângă" buric, pentru a păstra doar amintirea vechii pedepse.
Iar după ce natura s-a făcut în două, fiecare jumătate dorea să se alipească celeilalte jumătăţi. Când se întâlneau, se prindeau în braţe şi se strângeau atât de tare, că-n dorul lor de contopire uitau şi de mâncare şi de tot, şi deveneau incapabile pentru oricare altă treabă, întrucât una fără alta nu mai voiau să s-apuce de nimic. Când una din ele murea, partea rămasă singură căuta împreunarea cu altă jumătate părăsită, fie că dădea chiar peste jumătatea unei femei întregi (ceea ce noi numim astăzi „o femeie"), fie că era jumătatea unui bărbat. Rasa mergea astfel spre stingere. Atunci Zeus se milostivi de neamul omenesc şi inventă alt leac. El strămută în faţă organele creatoare, căci pân-aci androginii le aveau în partea din afară. Ei zămisleau şi năşteau nu prin conlucrarea acestor organe, ci în pământ, ca greierii. Mutându-le Zeus în faţă, naşterea s-a făcut de-acum încolo numai printr-însele: bărbat cu femeie. Datorită acestei orânduieli, dacă bărbatul se uneşte c-o femeie, zămisleşte; şi astfel, neamul se păstrează. Dar dacă bărbatul s-ar întâlni tot cu bărbat, dintr-o unire ca asta urmează dezgustul şi-ndată ei ar pune capăt împreunării şi s-ar întoarce spre alte fapte, ar înclina spre o altfel de viaţă. Iată, de atunci este împlântat în oameni amorul unora către alţii! Eros este cel ce împreunează frânturile vechii naturi; el îşi da osteneala să facă din două fiinţe una singură; el încearcă să vindece nefericirea firii umane.
Explicarea pasiunii amorului
[Fiecare din noi este o jumătate de om despărţită de întregul ei, cum ai tăia o plătică, făcând două dintr-una; şi fiecare jumătate îşi caută necontenit frântura ruptă din el însuşi. Acei dintre bărbaţi care sunt frântură din fiinţa ambigenă, numită odinioară androgin, iubesc femeile; din această categorie de oameni provin cele mai multe cazuri de adulter. La fel cu femeile iubitoare de bărbaţi şi cu cele adultere: ele îşi trag fiinţa din aceeaşi categorie. Cât despre cele ce-au rezultat din tăierea femeii, acestea nu dau nici o atenţie bărbaţilor; înclinarea lor este tot., către femei: heteristriile1 sunt din această categorie. De altă parte, cei
1 „Hetairistria «Ies petites amies de ces James»", interpretează L. Robjni 1" i"1- * **"*
683947,0,         \ ■*".. ,CL"
 .;.•■
 "**
PLATON
ce provin din despicarea bărbatului înclină cât sunt copii înspre sexul bărbătesc şi, întrucât ei înşişi sunt părţi ale acestui sex, iubesc pe bărbaţi 192a şi-s bucuroşi să trăiască împreună şi alăturea de aceştia. Iată de ce-s dânşii cei mai destoinici dintre copii şi tineri: fiindcă prin natura lor sunt cei mai bărbăteşti! Afirmă unij că sunt lipsiţi de ruşine. E o neexactitate: nu din neruşinare fac asta, ci din curaj, din bărbăţie şi din caracter viril, fiind dornici de ce le este asemeneaMm o dovadă importantă; astfel de exemplare, odată pregătirea terminată, sunt singurii bărbaţi care intră în politică.lApoi, când devin bărbaţi, ei iubesc copiii şi, prin firea lor, nu b dau vreo atenţie căsătoriilor, nici procreaţiei copiilor; sau o fac numai siliţi de lege. Plăcerea lor e să rămână burlaci şi să trăiască unii cu alţii. Ca să spun într-un cuvânt, unul ca acesta devine iubitor de copii, se face alintător al lor şi-i pururea în căutarea celui de-o fiinţă ca sineJ;
,\Aşadar, când întâmplarea scoate cuiva în cale propria sa jumătate — fie că-i în joc un iubitor de copii, fie că~i oricare altul — atunci ca prin farmec el este fulgerat de-o simpatie, de-o afinitate, de-o dragoste... c        care-i face, ca să spun aşa, incapabili să se mai despartă unul de altul, nici măcar o clipă! Ei trăiesc apoi viaţa împreună... dar, dacă i-ai întreba, nu ţi-ar putea spune ce aşteaptă fiecare pentru sine, unul de la altulA Nimeni n-are impresia că legătura plăcerilor amoroase este ceea ce-i împinge să se bucure cu o adevărată patimă la apropierea unuia de 1        celălalt. Dimpotrivă, e vădit că altceva urmăreşte sufletul lor; ceva care-i incapabil s-o mărturisească, ceva care se ghiceşte numai, sau se întrevede. Iată: să zicem că în timp ce stau împreună li s-ar înfăţişa deodată Hefaistos cu uneltele, şi le-ar grăi astfel: „Care-i,oameni buni, dorinţa ce vreţi să se-mplinească vouă din partea unuia către celălalt?" Să zicem că faurul, observându-i că pregetă să dea răspunsul, ar lua iarăşi cuvântul: „Nu cumva ceea ce doriţi este să rămâneţi de-a pururea împreună, unul alături de celălalt, şi ca nici noaptea nici ziua să nu vă depărtaţi unul de altul? Ei bine, dacă asta-i ce doriţi, aflaţi că eu vreau :        să vă unesc, să vă topesc împreună; vreau să fac din voi doi o singură fiinţă, astfel, cât veţi trăi, să trăiţi laolaltă, iar când veţi muri, să fiţi şi-n lăcaşul lui Hades o persoană în loc de două; să muriţi laolaltă. Observaţi de nu-i aceasta dorinţa voastră şi spuneţi-mi dacă n-aţi vrea să vă făuresc o astfel de soartă".
Auzind acestea, ştim bine că nici unul dintr-înşii n-ar tăgădui; nimeni n-ar spune că vrea altceva. Dimpotrivă, fiecare ar crede că a auzit apriat ceea ce dorea de multă vreme: să se apropie şi să se topească
102
BANGHETUL
împreună cu persoana iubită de dânsul; din două se face o singură fiinţă. Pricina lucrului stă tocmai în vechea noastră natură, care era astfel, încât alcătuia un întreg. Ei bine, Eros nu-i decât numele acestui dor, al acestei goane după unitate. Căci înainte de asta, cum am spus, eram una; 193a pe când acum, din cauza necuviinţei noastre, zeul ne-a separat cum au fost separaţi şi răsfiraţi arcazii de către spartani. De nu ne-om purta respectuos faţă de zei, teamă mi-e să nu fim tăiaţi încă o dată şi să rămânem ca acele figuri sculptate pe pietrele de mormânt, care profilează numai o secţiune din om, trasă de-a lungul nasului, sau să ne facem ca bucăţile arşicelor tăiate între doi prieteni'.
Iată motive pentru care tot omul trebuie îndemnat să fie cu evlavie faţă de zei: pe de o parte, ca să scăpăm de noi nenorociri, pe de alta, b pentru a izbuti să refacem unitatea spre care Eros ne călăuzeşte ca un suveran. Nimeni deci să nu săvârşească ceva împotriva lui (şi lucrează potrivnic cine se face urât zeilor). Devenind însă prietenii lui şi păstrându-ne legăturile cu acest zeu, vom afla şi ne vom întâlni cu iubitul nostru, cu propria noastră jumătate, ceea ce la puţini din cei de astăzi li-i dat s-o facă.
Aici, parcă-1 văd pe Eriximah că-şi zice: „Ăsta nu-i discurs, ci curată comedie!" Ca şi cum vorbesc gândindu-mă la Pausania şi Agaton2.
Nu voi tăgădui că-ntâmplarea face ca dânşii să fie tocmai din c rândul acelora, şi încă amândoi coborâtori din firea bărbătească. Dar susţin că toţi bărbaţii, toate femeile, că întreg neamul omenesc ar fi fericit numai dacă fiecare şi-ar duce la bun sfârşit amorul său, şi dacă tot insul s-ar întâlni cu dragostea lui, refăcându-şi vechea natură. Şi dacă o asemenea reconstituire face desăvârşirea, urmează cu necesitate că dintre cele prezente ceea ce stă cel mai aproape de reconstituire e şi cel mai învecinat cu desăvârşirea. Ei bine, asta nu-i altceva decât întâlnirea cu iubitul care a fost creat, în spirit, la fel cu dânsul.
Fireşte, dacă-i vorba să preamărim divinitatea-cauză, numai lui Eros i se cuvin laude pe bun drept. Numai el ne dă: şi în viaţa prezentă       d
Aceste bucăţi de arşic serveau, între prieteni, ca motive de reciprocă amintire; eventual, ca semne de recunoaştere reciprocă, dacă bineînţeles adaptarea celor două jumătăţi era perfectă, spre a forma împreună vechiul arşic.
Aluzie la amorul lui Pausania pentru Agaton; aceştia ar intra în categoria de care se vorbeşte supn la 191e şi urm.
103
PLATON
BANGHETUL
cel mai preţios dintre bunuri, călăuzindu-ne spre scopul propriu; şi pentru viitor ne hărăzeşte cele mai vii speranţe în sensul că, dacă ne purtăm evlavios cu zeii, ne va întregi în vechea alcătuire, ne va vindeca şi ne va face neprihăniţi şi fericiţi.
Iată, Eriximah, acesta-i cuvântul meu asupra lui Eros; cum vezi, e
conceput altfel decât al tău. Dar, precum te-am rugat, nu face dintr-însul
acum subiect de comedie, fiindcă mai avem şi pe alţii de ascultat şi
e        trebuie să auzim pe fiecare ce spune; adică, mai exact, pe fiecare din cei
doi, fiindcă numai Agaton şi Socrate au mai rămas.
—  Bine, zise Eriximah, să te-ascult! Mai ales că ţi-am auzit cu plăcere discursul. îţi spun drept că, de n-aş şti cât sunt de tari şi Socrate şi Agaton în privinţa treburilor lui Eros, grozav m-aş teme că n-au ce să mai spună... după multele şi feluritele explicaţii ce s-au dat. Totuşi, fiind vorba de dânşii, am curaj.
Atunci interveni Socrate:
194a          — Frumos te-ai luptat, Eriximah! Să fii însă în locul meu de acum,
sau mai exact în acela pe care îl voi avea după ce va vorbi frumos şi Agaton, nu ştiu de n-ai fi mai înfricoşat ca mine; în tot cazul, ai fi şi tu în starea mea de acum!
—  Socrate, m-ai dat gata, sări Agaton; m-ai înspăimântat cu părerea ce vrei s-o faci crezută, cum că voi vorbi aşa de fiumos, încât să fiu aşteptai cu mare nerăbdare, ca un fel de spectacol.
b               — Agaton! Ar trebui să fiu uituc, zise Socrate, dac-aş crede că
te-ar putea tulbura un număr de-aameni aşa de mic, câţi suntem noi acum, când ţi-am cunoscut şi îndrăzneala şi demnitatea cu care ai păşit pe scenă alături de actori şi cu care ai rostit versurile introductive, înfruntând priveliştea atâtor capete!
—  Ce, Socrate? Nu cumva mă crezi, zise Agaton, aşa de îmbuibat de teatru, încât să nu-mi dau seama că pentru orice om cuminte puţinii inteligenţi sunt mai temuţi decât proştii cei mulţi?
c               — Agaton, n-ar fi frumos din parte-mi, zise Socrate, să descopăr,
eu, în caracterul tău trăsături grosolane. Ştiu prea bine că, dacă te-ai întâlni cu te miri cine pe care îi socoti înţelepţi, te-ai îngriji mai mult de dânşii decât de mulţime. Frica mea este că măcar nu suntem noi aceşti înţelepţi. Doar am fost şi noi la teatru şi am făcut parte din gloată! Dar dacă te-ai întâlni cu alţii,care să fie înţelepţi, sunt convins că-n faţa lor
f
te-ai ruşina, văzându-te făptuitorul unei acţiuni urâte. Sau poate nu
crezi?
—  Adevăr vorbeşti, răspunse el.
—  Şi cum? Faţă de gloată nu-i ruşine să te faci vinovat de-o ispravă urâcioasă?
în acest moment Fedru zise, întrerupând:                                           d
—  Iubite Agaton! Dacă vrei să răspunzi lui Socrate, te asigur, el nu se va tulbura deloc că lucrul nu se desfăşoară după cum l-am pus la cale aici, împreună; el numai să aibă cu cine convorbi, şi-i mulţumit; darmite când mai are în faţă şi un om frumos? Cât despre mine, îl ascult cu plăcere pe Socrate oricât ar sta de vorbă cu noi... decât, datoria mea este să observ că acum este timpul a preamări pe Eros; în plus, să mă ocup de cuvântarea fiecăruia dintre voi. Numai după ce veţi fi dat fiecare tributul cuvenit zeului, se va putea convorbi, astfel, cât poftiţi.
—  De bună seamă, Fedru, zise Agaton, tu exprimi o părere        e cuminte, şi nimic nu mă împiedică să-ncep a vorbi; mai ales că mai târziu voi putea sta de vorbă oricât de des cu Socrate.
Cuvântarea lui Agaton
Dar aş dori să vă spun mai întâi un cuvânt despre modul cum înţeleg eu să pun chestiunea, pe urmă să trec la fondul însuşi; aceasta fiindcă toţi înainte-vorbitorii mi-au făcut impresia nu că preamăresc pe zeu, ci mai degrabă că fericesc pe oameni pentru bunuri al căror izvor le este zeul acesta. Dar în ce fel este el însuşi autorul harurilor de care-i vorba — iată ce n-a spus-o nimeni. Şi totuşi... există o cale dreaptă spre 195a a lăuda pe cineva pentru orice fel de merite. Este să lămurim întâi natura intimă a celui pe care voim să-1 preamărim şi să arătăm apoi roadele celui ce-a fost lăudat astfel. Pentru a-i face, prin urmare, lui Eros lauda cuvenită, trebuie să-1 arătăm cum este în sine şi apoi care sunt harurile lui.
Cum este Eros?
Dacă mi-e legiuit s-o spun fără a trezi răzbunarea divină, eu susţin că Eros este cel mai fericit dintre toţi zeii care sunt fericiţi; că el este dintre toţi şi cel mai bun şi cel mai frumos. E cel mai chipeş, în primul
104
105
PLATON
BANGHETUL
rând, fiindcă-i şi cel mai tânăr dintre zei. Şi chezăşia cea mai sigură a susţinerii mele mi-o dă el însuşi. El fuge, fuge repede de bătrâneţe, care, precum se ştie, e grăbită totdeauna şi s-apropie de noi ceva mai iute decât ar trebui. Prin firea sa, Eros urăşte bătrâneţea şi nu se apropie de ea nici pe departe. Dimpotrivă, el este pururea cu tinerii, stă cu dânşii, după cum prea bine spune o veche zicătoare, că totdeauna cine s-aseamănă, s-adună1. Mă învoiesc în multe cu Fedru; nu pot fi însă de părerea lui, când susţine că Eros e mai în vârstă decât Cronos şi Iapet; eu cred, din contră, că-i cel mai tânăr dintre zei şi că rămâne pururi tânăr.
Cât despre vechile isprăvi privitoare la zei, povestite de Hesiod şi Parmenide... cred că se datorează nu lui Eros, ci Destinului, dacă bineînţeles considerăm adevărate acele poveşti despre stâlciri şi reciproce legături, despre nenumăratele silnicii care nici n-ar fi avut loc de-ar fi fost între dânşii Eros. Dimpotrivă, cu dânsul ar fi domnit mai degrabă prietenia şi pacea, care sunt şi acum şi au fost tot timpul de când Eros cârmuieşte peste zei.
E tânăr, am spus; dar pe lângă tinereţe adaug că-i delicat. Ce păcat că n-a existat şi pentru dânsul un poet de seama lui Homer, care s-arate gingăşia zeului! Homer arată pe Ate ca pe o zeiţă gingaşă; şi nu-i uită nici eleganţa picioarelor, când zice2:
„... căci picioruşele ei delicate nu calcă Jos pe pământ... ci pe capul bărbaţilor pururea umblă..."
După părerea mea, gingăşia Atei pentru dânsul s-arată printr-o frumoasă dovadă: zâna nu umblă pe drum tare, ci pe moale. Să ne folosim deci şi noi de aceeaşi dovadă pentru Eros, cum că-i delicat. El nu umblă pe pământ, nici chiar pe capete (care de altfel nu-s tocmai moi!), ci umblă şi locuieşte în cele mai gingaşe poziţii ale lumii: în moravurile, în sufletele zeilor şi oamenilor. Acolo şi-a clădit sălaşul! Şi încă: nu stă de-a rândul, în orice inima; ci, dacă în drumul lui dă peste una cu deprinderi aspre, se depărtează şi nu se opreşte decât în cea blândă. Astfel dar, fiind pururea în atingere — nu numai picioarele, ci
1   Originea acestei ziditori este în Odiseea, XVII, 218. De acolo Platon a împrumutat-o şi în Lysis, 214 a, b. Dar sensul filosofic al sentinţei că „cele ce seamănă sunt prietene" l-au dat Empedocle şi atomiştii.
2 Iliada, XIX, 92—93. Este vorba de zeiţa Rătăcire (Ate), care pe nesimţite împinge pe om la nenorocire.
106
fiinţa lui întreagă — cu cele mai plăpânde lucruri dintre cele ce sunt pe lume mai gingaşe, este învederat că Eros a devenit cu necesitate fiinţa cea mai delicată.
E cel mai tânăr şi mai gingaş, am spus. Adaug la asta că are o înfăţişare fluidă. De-ar avea o constituţie tare, ar putea oare să se înduplece la toată împrejurarea, să se furişeze întâi în inimi şi-apoi să dispară pe nesimţite? De puterea lui pentru adaptare, de fluiditatea fiinţei sale, găsim o dovadă puternică în însăşi graţia şi frumuseţea ce-1 caracterizează mai învederat decât pe orice altă făptură. în adevăr, între urâţenie şi amor războiul este veşnic. Viaţa pe care Eros o duce printre flori destăinuie ceva din frumuseţea culorii chipului său. Eros nu stă pe ce nu-i înflorit sau pe ce s-a veştejit; corp, suflet sau orice ar fi. El s-aşază şi rămâne numai unde-i loc parfumat şi înflorit.
Asupra frumuseţii zeului, fie de-ajuns atât, cu toate că au rămas multe nespuse. Trebuie să vorbim după asta şi de virtutea lui Eros.
Cea mai însemnată trăsătură este că Eros nu săvârşeşte nedreptatea faţă de vreun zeu sau om, nici n-o suferă de la vreun zeu sau om; că silnicia nu-i în stare să-1 facă pe dânsul a suferi (ea nu-1 atinge pe Eros); la rându-i, nici el nu pricinuieşte suferinţe prin silă niciodată (lui Eros i se supune oricine în orice împrejurare). Că doar, ce-i dreptatea decât — cum spun Legile, cârmuitoarele statului — înţelegerea dintre o voinţă liberă cu alta tot atât de liberă?
Dar nu-i numai dreptatea. El are şi-un mare sentiment al măsurii. Căci sophrosyne e tocmai puterea cuiva de a-şi stăpâni plăcerile şi poftele. Şi care-i plăcerea superioară amorului? Dacă deci plăceri şi pofte îi sunt inferioare, cum n-ar fi Eros stăpânul lor? Adevărul e că Eros le domină şi că, avându-le în mână, se arată deosebit de cumpătat.
Mai mult. Ca s-ajungem şi la vitejia lui... nimeni, nici chiar Ares nu-1 înfruntă pe Eros*; căci nu Ares îl are pe Eros, ci Eros pune stăpânire pe Ares... ca să zicem aşa, în vederea Afroditei. Şi, oare, cel ce stăpâneşte nu-i mai tare decât cel stăpânit? Iată cum este el cel mai puternic, fiind stăpânitorul celui mai puternic dintre toţi!
Am vorbit de dreptatea, de cumpătarea şi puterea zeului. Rămâne să spunem ceva şi de înţelepciunea lui, căci trebuie să ne dăm osteneala, pe cât posibil, a nu lăsa nelămurit nici un punct.
1 Fragment dintr-o tragedie a lui Sofocle, Thyestes, fr. 235 Nauck.
107
196a
PLATON
Ca să-mi cinstesc şi eu arta, cum Eriximah şi-a cinstit-o pe-a sa,
e        voi arăta mai întâi că acest zeu este un inspirator de poezie aşa de mare
că poate să împărtăşească şi altuia din harul său. Şi orice om, oricât de
străin de muze ar fi fost mai înainte^, devine creator de artă îndată ce
Eros s-atinge de el.
Trebuie să ne folosim de această ocazie, spre a mărturisi că Eros este un poet distins în orice ramură inspirată de muze; doar ceea ce nu posedă cineva şi ce nu cunoaşte, se înţelege, nu poate da în dar, nici nu poate preda altuia ca învăţătură.
197a          Acum, să ne gândim numai la creaţia vieţuitoarelor. Poate tăgădui
careva lui Eros această înţelepciune, datorită căreia toate fiinţele vii se zămislesc şi se nasc? Să privim, pe de altă parte, şi spre diferitele feluri de arte: oare nu ştim că oricui acest zeu i-a slujit de învăţător a devenit renumit şi superior, pe când acela de care Eros nu s-a atins a rămas în întuneric? Dar apoi, mânuirea arcului, medicina, aflarea viitorului, b Apolo nu le-a descoperit decât sub imboldul dorinţei şi amorului! Astfel încât am putea spune că Eros este şi dascălul acestuia, cum sunt muzele pentru muzică, Hefaistos pentru lucrul arămii, Atena pentru ţesături, Zeus pentru cârmuirea zeilor şi oamenilor2.
Iată, de-aici a purces rânduiala în faptele zeilor din clipa când între dânşii se ivi amorul; se înţelege, amorul pentru frumos, căci Eros n-are de-a face cu urâtul! în adevăr, înaintea lui, cum am spus şi la-nceput, zeii avură mult de furcă; se spune că au suferit cumplit, din pricina atotputerniciei Destinului. Dar când apăru acest zeu, au ieşit la iveală toate bunătăţile, pentru zei şi oameni, din iubirea ce-o nutrea pentru lucrurile frumoase.
Harurile lui Eros
c               Iată, Fedru, de ce găsesc că Eros este întâi de toate cel mai frumos
şi mai bun dintre fiinţe; în al doilea rând că şi pentru alţii e pricinuitorul
1 Citat dintr-o piesă pierdută a lui Euripide, Stheneboia, fr. 663 Nauck (L. Robin).
2 Un citat a cărui origine a rămas necunoscută. Toate artele de care se vorbeşte mai sus sunt inspirate de Eros, încât toate provin dintr-o lipsă, dintr-o necesitate, dintr-o dorinţă... însuşiri speciale ale zeului Eros, de la care Ie luăm, oarecum, prin participare (M.M.).
108
BANGHETUL
aceloraşi însuşiri. îmi vin în minte nişte versuri... vi le spun, fiindcă-n ele se arată că Eros este zeul care
^acea-ntre oameni aduce şi somnului pat fără grijă. Mării cei mult zbuciumate-i dă liniştea despre furtune"1.
Acesta ne-alungă orice duşmănie din suflete, ne umple de        d sentimentul apropierii sociale, face înrudiri între noi şi ne călăuzeşte la serbări, la coruri şi praznice. El deschide drum plăcerilor şi înlătură orice grosolănie; e darnic în bunătate, zgârcit în ură; e milostiv şi bun. Pentru înţelepţi, devine obiect de contemplare; pentru zei, de minunare. Râvnit de cine nu-1 are, comoară cui îl posedă. Tată al îndestulării, al Delicateţii, al Toropelii, al Harurilor, al Dorinţei, al Patimii aprinse, el veghează asupra celor buni şi nu-i pasă de răi. La necaz, la spaimă, la patimi arzătoare, la gândire e cârmaci, e înainte-mergător, e susţinător        e şi-i cel mai bun mântuitor. El este podoaba tuturor zeilor şi oamenilor. Prea frumoasă, prea bună călăuză, căreia fiece bărbat se cuvine a-i da ascultare, a-1 preamări frumos prin imnuri, şi a lua el însuşi parte la cântecul cu care Eros farmecă gândirea zeilor şi oamenilor!
Asta-i, Fedru, cuvântul meu. Asta-i închinarea pe care o fac zeului. Am dat o dreaptă măsură fanteziei şi seriozităţii, pe cât mi-a stat în putere2.
Intervine Socrate
Când Agaton sfârşi vorba, toţi cei de faţă, după spusa lui  198a Aristodem, aplaudară zgomotos. în adevăr, tânărul vorbise frumos şi pentru cinstea lui şi pentru a zeului. Atunci Socrate, aruncându-şi
privirile spre Eriximah:
— O tu, zise, tu odraslă a lui Akumenos, nu cumva ţi-am părut înainte un fel de înfricoşat de-o frică... neînfricată3, mai degrabă decât
1  După Orfeu, pacea şi liniştea erau în grija Afroditei. Cf. Fragm. Orphka XXVIII,
ediţia Didot(M.M.).
2  Discursul lui Agaton imită stilul înflorit al retoricii lui Gorgias. Socrate se pronunţă împotriva acestui mod de vorbire (198 d până la 199 a), unde nu adevărul este primul obiectiv al cuvântării.
3 Se parodiază stilul lui Agaton.
109

PLATON
un proroc care am prevăzut că Agaton va vorbi aşa de minunat, încât mă va pune în încurcătură şi pe mine?
— Prima parte, răspunse Eriximah, o găsesc şi eu bună; da, ai grăit ca un proroc când ai spus că Agaton va vorbi bine. Cât priveşte însă partea cealaltă, că te pune şi pe tine în încurcătură, asta n-o cred.
—  Şi cum, fericitule, zise Socrate, cum sa nu fiu în încurcătură, şi eu şi oricare ar mai vorbi după o aşa de frumoasă şi de înflorită cuvântare? Iată... să trecem peste celelalte părţi pe unde frumuseţea nu era aceeaşi; dar cine n-ar rămâne încremenit ascultând sfârşitul cuvântării lui Agaton, strălucirea vorbelor şi armonia frazelor lui? Eu unul îndată mi-am dat seama cât de puţin voi fi în stare să vorbesc ca dânsul, ori să m-apropii cât de cât de frumuseţea acelei cuvântări. Mai că-mi venea să mă furişez de-aici şi să plec de ruşine, dac-aş fi avut pe unde! Cuvântarea lui mi-adusese-n minte figura lui Gorgias şi, nu ştiu cum, mi-a trecut deodată prin minte cunoscutul vers al lui Homer1; mi-a fost teamă ca Agaton, sfârşind vorbirea, să nu-mi arunce în faţă capul lui Gorgias, groaznicul orator, care m-ar fi încremenit şi m-ar fi lăsat fără glas!
Observări critice asupra discursurilor rostite
Şi m-am gândit atunci cât de ridicol am fost când m-am potrivit vouă şi m-am încumetat să iau parte cu voi la preamărirea lui Eros, afirmând eu însumi că-s grozav în chestiunile de iubire, deşi în realitate nu ştiam nimic din lucrul pe care trebuia să-1 proslăvesc cu orice preţ. în prostia mea credeam că pentru orice era de lăudat nu trebuia să spun decât adevărul: că acesta-i temeiul; că dintre cele adevărate era de ajuns să facem cea mai frumoasă alegere şi s-o înfăţişăm în chipul cel mai cuviincios. Şi mă bucuram foarte că am să vorbesc bine, ca unul ce ştiam să ridic în slavă adevărul, oricare ar fi fost el. Pe cât se pare însă nu acesta-i cel mai bun chip de a lăuda, ci altul. Este să dai lucrului tot ce-ţi închipui mare şi frumos, fără să te uiţi de este aşa sau nu, chiar fără să mai cauţi dacă cele ce-ai spus sunt false. Pe cât se vede, s-a convenit
1 Aluzie la un vers din Homer, Odiseea, XI, 632. Aici este şi un joc de cuvinte cu vorbele asemănătoare Gorgias, Gorgo. Aceasta din urmă era un monstru despre care se zice că împietrea pe oricine-i ieşea în cale. întreaga caracterizare a discursului de la 19Sb ad fienem este o ironie la adresa retorilor.
110
BANGHETUL

de la început că fiecare dintre noi să pară că-1 preamăreşte pe Eros mai degrabă decât să-1 preamărească. Fireşte, acum înţeleg de ce puneţi în mişcare toate mijloacele minţii, pentru a ridica osanale lui Eros, de ce-1 arătaţi astfel, şi de ce-1 scoateţi pricina unor fapte atât de însemnate... ca să iasă cel mai frumos şi cel mai bun — se înţelege, în ochii celor ce nu-1 cunosc, nicidecum pentru cei care-1 ştiu1. Şi-n adevăr, lauda se prezintă frumos şi impresionant. Cum eu nu ştiam acest mod de a lăuda, şi cum, neştiind, m-am potrivit totuşi vouă şi v-am promis să-1 laud pentru partea mea, spun şi eu că limba nu cugetuP- v-a făgăduit. Adio deci cu astfel de discursuri! în felul ăsta eu nu preamăresc pe nimeni, nici n-aş fi în stare s-o fac. Dacă-mi daţi voie, să fim bine înţeleşi; eu unul şi-n această ocazie nu voi spune decât adevărul,potrivit obiceiului meu, nu ca-n cuvântările voastre, căci nu vreau să mă fac de râs. De aceea, Fedru, vezi dacă mai este nevoie de o asemenea cuvântare asupra lui Eros; vezi dacă face să ascultaţi asupra lui un discurs care să spună adevărul; şi încă îmbrăcat în cuvinte şi într-o rânduială a frazelor făcută cum va voi să le-aducă întâmplarea.
Partea a doua3 Concepţia filosofică a iubirii
Şi Fedru şi ceilalţi au încuviinţat şi l-au îndemnat să vorbească aşa cum putea şi cum găsea el de cuviinţă...
—  Şi încă ceva, Fedru, adăugă Socrate. Dă-mi voie să-1 întreb pe Agaton unele amănunte; având astfel şi consimţământul lui, voi putea vorbi în cunoştinţă.
- Cum de nu, zise Fedru, întreabă-1!

199a
1  în tot acest pasaj se face deosebirea între punctul de. vedere filosofic şi cel retoric (L. Robin.)
2 Celebru vers din piesa Hipolita lui Euripide (612).
3 Se încheie prima parte a operei Banchetul. Prin gura celor cinci vorbitori s-a rostit şcoala retorică: ei s-au luat la întrecere cine va face cel mai frumos elogiu în cinstea lui Eros.
în partea a doua, Socrate va rosti — el singur — în numele filosofiei, şi fără gândul întrecerii, lauda cea mai exacţii ce se poate aduce demonului. în partea întâi s-au auzit mai mult caracterizări subiective, aspecte particulare; Socrate va încerca o cercetare în spiritul adevărului universal şi veşnic, făcând şi o sinteză critică din expunerile anterioare.
111

PLATON
200a
După acestea — continuă Aristodem — Socrate începu vorba cam astfel:
— Găsesc, iubite Agaton, că ţi-ai început frumos discursul când ai spus că trebuie s-arăţi întâi ce fel este Eros, pe urmă faptele lui. Nespusă plăcere mi-a făcut acest început. Dar uite, fiindc-ai vorbit de Eros aşa de frumos, în toate, şi fiindcă ai arătat cu strălucire cum este el, mai spune-mi una: care-i natura lui? Este Eros amorul pentru ceva sau pentru nimic? Nu întreb dacă este pentru mamă sau tată (ar fi ridicolă întrebarea dacă Eros este iubirea mamei sau a tatălui), ci întreb ca şi cum, cercetând acelaşi lucru despre calitatea de tată, aş zice: cel ce este tată, este oare tată al cuiva sau al nimănui? Şi, negreşit, de-ai vrea să-mi dai un răspuns frumos, mi-ai spune că tatăl e tată al unui băiat sau al unei fete. Sau nu?
— Tocmai, zise Agaton.
— Şi despre mamă, nu se poate spune acelaşi lucru?
—  Recunosc şi asta.
—  Ca să vezi, zise Socrate. Răspunde-mi numai ceva, ca să înţelegi mai temeinic ce vreau. Presupune că te întreb: ce este un frate? Oare lucrul în sine înseamnă că eşti fratele cuiva sau al nimănui?
—  Se înţelege că al cuiva.
—  Oare nu al unuia care este şi el frate sau soră? Aprobă.
-    — încearcă, adăugă Socrate, de-mi vorbeşte acum şi de Eros: este el iubirea cuiva sau a nimănui?
—  Se-nţelege că-i iubirea pentru cineva.
— Acest răspuns, zise Socrate, păstrează-1; şi să ţi-aduci aminte de el. Deocainndată mai spune-mi atât: oare Eros doreşte lucrul de care-i înamorai sau nu?
—  Se-nţelege că da.
—  Dar care din două are loc: oare doreşte cineva şi-i amorezat de un lucru atunci când îl are deja, ori când nu-1 are?
—  Când nu-1 are, zise, aşa e firesc.
— Bagă de seamă, face Socrate, dacă în loc de „e firesc" nu-i mai potrivit să spui „e necesar" să dorească lucrul de care duce lipsă şi să nu dorească ce nu-i trebuie. Mie cel puţin, Agaton, ce să-ţi spun,grozav îmi apare ca o necesitate. Ţie cum ţi se pare?
—  La fel şi mie. zise.
BANGHETUL
— Bine spui. Dar dacă cineva este mare, ar mai pofti el oare să fie mare? Sau când e tare ar mai vrea să fie tare?
—  Cu neputinţă; urmează doar din cele convenite.
—  Se-nţelege, nimeni nu-i în suferinţă pentru lipsa lucrurilor pe care le are!
— Adevăr grăieşti. Socrate, reluând atunci vorba:
—  Dar dacă unul care-i tare ar vrea să fie tare, unul care-i iute ar dori să fie iute şi unul sănătos ar râvni să fie sănătos! Este cineva care să creadă aşa ceva şi altele la fel? Ca există oameni într-o astfel de situaţie încât, deşi au anumite însuşiri, doresc totuşi să le aibă? Ca să nu fim înşelaţi, prin urmare, iată de ce vorbesc în acest mod. Cugetând la toate acestea este, Agaton, o necesitate să admitem că o dată ce are cineva în prezent unele însuşiri este stăpânul lor, al fiecăreia în parte, de vrea ori de nu vrea? Să presupunem însă că unul ne-ar înfrunta astfel: „Eu, fiind acum sănătos, doresc să fiu sănătos; fiind bogat, doresc să fiu bogat şi-s poftitor de lucruri pe care le posed chiar."
Desigur, i-am putea da răspunsul următor: „Omule, după ce ţi-ai dobândit pentru acum bogăţia, sănătatea şi puterea, vrei să le ai şi pe viitor, căci pentru moment, cu sau fără voia ta, le ai. Când zici doresc cele ce am, ia seama dacă nu spui tocmai că lucrurile prezente să fie prezente şi în viitor!" Ar putea să nu cadă la învoială?
— Desigur că s-ar învoi, zise Agaton. Atunci Socrate, luând din nou firul:
—  Bine, zise, a iubi nu este oare mai degrabă a dori ce nu-i încă sigur, ce nu stăpânim încă? Nu-i să vedem păstrate şi pe viitor ceea ce avem? Şi să ne fie prezente?
— Desigur, asta-i.
—  Şi acesta, deci şi cine mai pofteşte, oricare ar fi el, doreşte numai ce nu-i la dispoziţia sa, numai ce nu-i prezent, ce nu-i el, ce-i lipseşte; numai unor lucruri din acestea le duce dorul şi pofta!
—  Se înţelege.
—  Haide, zise Socrate, să ne-nţelegem asupra celor recunoscute de amândoi până acum. Altceva-i oare amorul, ori e întâi de toate iubirea te-miri-căror lucruri, în al doilea rând tocmai dorul după lucrurile a căror lipsă o simţim?
—  Da, zise, acesta-i amorul.
112
113
PLATON
— Adu-ţi acum aminte, de care lucruri ai spus în cuvântare că Eros te face înamorat? Dacă vrei, îţi amintesc chiar eu. Cred că te-ai exprimat cam aşa: zeii au pus rânduiala în lucruri din dragostea celor frumoase, căci nu există un Eros al celor urâte! N-ai spus cam aşa?
—  Am spus, întări Agaton.
—  Văd, prietene, că vorbeşti cum se cuvine, adăugă Socrate. Şi, dacă lucrurile stau aşa, poate fi Eros altceva sau este tocmai iubirea frumosului şi nicidecum a urâtului?
Am convenit.
—  Recunoaştem dar că omul iubeşte lucrul de care-i lipsit şi pe care nu-1 are?
—  Da, zise.
—  Atunci Eros duce lipsă şi nu are... tocmai frumuseţea.
—  Cu necesitate.
—  Dar ce? Pe unul lipsit de frumuseţe, pe unul ce nici n-a trecut vreodată pe lângă ea, poţi să-1 numeşti frumos?
—  Nu, desigur.
—  Şi dacă lucrurile stau aşa, mai susţii acum că Eros e frumos? Şi Agaton, la rându-i:
— Mi-e teamă, Socrate, că-n acel moment nici n-am ştiut ce spun.
— Şi totuşi, Agaton, tu ai vorbit frumos. Dar spune-mi încă ceva: oare cele bune nu-ţi par a fi şi frumoase?
—  Mi se par.
—  Dacă deci Eros e lipsit de cele frumoase şi dacă lucrurile bune sunt tocmai cele frumoase, atunci el este lipsit de cele bune.
—  Eu n-aş putea, zise Agaton, să mă-mpolrivesc ţie, Socrate! De aceea... fie cum zici tu.
—  Nu te poţi împotrivi adevărului, zise acesta. Dar cred, iubite Agaton, că nu-i greu să înfunzi pe Socrate!
Ce ştie Socrate de la Diotima
Te las acum pe tine. Vreau să vă spun despre Eros un cuvânt pe care l-am auzit odată din gura unei femei din Mantineia, numită Diotima1, înţeleaptă şi-n treburile amorului şi-n multe alte direcţii.
1 Cine este Diotima'.' O realitate istorică sau un personaj fictiv? Părerile criticii sunt în genere împărţite, după cum se acordă sau nu istoricitate operei platonice. Taylor (Plato,
114
BANCHETUL
Dânsa puse pe atenieni să facă jertfe înainte de a izbucni ciuma1, şi aduse prin asta o amânare de zece ani a molimei. Ea mi-a împărtăşit şi mie cele referitoare la Eros. Având deci în vedere înţelegerea ce am cu Agaton, voi încerca să vă spun şi vouă cuvântul ei, de data asta singur, fără ajutor, aşa... cum voi putea. Găsesc că trebuie să desfăşor lucrul ca şi tine, Agaton; voi arăta mai întâi cine şi ce fel este Eros, pe urmă voi vorbi de faptele lui. Mi se pare că-i ma; lesne din toate să vă istorisesc e tocmai cum s-a desfăşurat convorbirea mea cu străina. De mirare că şi eu i-am făcut cam aceleaşi întâmpinări pe care Agaton le rostea către mine adineauri: că Eros este zeu mare şi că-i amorul lucrurilor frumoase; iar dânsa m-a înfruntat cam cu aceleaşi vorbe pe care eu i le-am răspuns acestuia: că după părerea mea Eros nu-i nici frumos, nici bun.
Natura lui Eros este mijlocie
Luând cuvântul, am spus:
—  Cum gândeşti, Diotima? Atunci Eros este şi urât şi rău? Iar ea răspunse:
—  Ce, nu ştii vorbi fără să huleşti?2 Crezi că dacă un lucru nu-i frumos, urmează cu necesitate că-i urât?
—  Fără-ndoială că da.
—  Oare tot aşa-i şi când cineva nu-i înţelept? Urmează că-i  202a neapărat prost? Nu bagi de seamă că este şi un punct mijlociu între înţelepciune şi prostie?
—  Care-i ăsta?
the man and his work, p. 210 şi urm), de pildă, o crede personaj real; Ast., Hermann şi alţii o socot ficţiune. Leon Robin, unul dintre ultimii mari platonişti, în notiţa sa introductivă la ediţia Banchetului (p. XXII—XXVIII), produce dovezi şi susţine cu tărie părerea că nu pe Diotima o ascultăm aici, nici pe Socrate, ci pe Platon însuşi. Teoria sa generală asupra chestiunii se rezumă în Fedon (p. XXII) şi în Banchetul (p. XXVIII) astfel: „...dans le Banquet ce que nous avons â chercher et â etudier, c'est lapensee, non de Diotime ni meme de Socrate surl'amour, wais de Platon, hertier de Socrafe, certes, jaloux pourtant d 'enrichir I 'heritage qu 'ii a recu, et la pensee de Platon en opposion â d'autres conceptions, râelles ou possibles, du meme sujet.
1  Aluzie la ciuma din anul 430, de care a murit şi Pericle după un an.
2 Formulă sacramentală.
115
PLATON

l
—  Să judeci cele drepte chiar fără să poţi arăta raţiunea lucrului; nu crezi, zise el, că aceasta nu se cheamă a şti (cum poate fi ştiinţă lucrul săvârşit fără o raţiune?) şi nu-i nici neştiinţă (cum o să fie neştiinţă ceea ce atinge totuşi realitatea?), ci nu este decât o dreaptă părere, adică ceva care stă între ştiinţă şi neştiinţă?1
—  Adevăr grăieşti, zic eu.
—  Prin urmare nu căuta să prezinţi cu necesitate urât un lucru ce nu-i frumos, nici ca rău pe cel care nu-i bun. La fel cu Eros. Dacă singur recunoşti că nu-i bun nici frumos, nu urmează deloc că trebuie să fie urât şi rău, ci mai e o situaţie, zise ea: este punctul de trecere între acestea două.
—  Şi totuşi, spusei eu, se recunoaşte de toată lumea că-i un mare zeu.
—  De care lume vorbeşti, zise ea? De a celor ce nu ştiu nimic ori de a celor ce ştiu?
—  De toată lumea. Atunci ea zise râzând:
—  Dar bine, Socrale, cum poale fi el recunoscut mare zeu de toţi cei care nici măcar nu-1 cred zeu?
—  Care-s ăştia? zic eu.
—  Iată, unul eşti tu, altul eu... Iar eu:
—  Cum poţi spune aşa ceva? Dânsa:
—  Cu uşurinţă, zise. Ia spune-mi, nu socoti pe toţi zeii fericiţi şi frumoşi? Ori poate cutezi să arăţi pe unul din ei că nu-i frumos şi fericit?
—  Nu, pe Zeus, nici nu mă gândesc, zisei.
—  Pe cine numeşti fericiţi? Nu pe cei care au dobândit cele bune şi frumoase?
— Fără-ndoială.
—  Dar pe Eros l-ai recunoscut dornic al lucrurilor de care este lipsit, din lipsa celor bune şi frumoase?
1 Este cunoscuta deosebire pe care o face Platon între adevărata ştiinţă (cthotiîuti) graţie căreia luăm cunoştinţă de realitatea imperceptibilă simţurilor fizice, faţă de simpla părere (6d£a), ce rezultă din dibuială şi credinţă, care sunt faze premergătoare ştiinţei. Se înţelege, doxa rămâne ca un punct mijlociu între ştiinţă şi neştiinţă, U€Ta{v ooc^ias1 kgi
116
BANGHETUL
— L-am recunoscut.
—  Şi cum poate fi zeu unul ce nu-i măcar părtaşul lucrurilor
frumoase şi bune?
—  în nici un fel; aşa cred cel puţin.
— Vezi deci, zise ea, că nici tu nu socoti zeu pe Eros!
— Dar ce-ar putea fi Eros atunci, întreb eu,... muritor?
—  Da deloc.
— Ce dar?
— Cum vorbeam mai înainte, zise: ceva între muritor şi nemuritor.
— Ce anume, Diotima?
Eros este un demon
—  Demon1 mare, Socrate; că şi este demonul o fiinţă între zeu şi       e
muritor.
— Cu ce putere, zic eu?
—  De a tălmăci şi împărtăşi zeilor cele ce vin de la oameni, şi oamenilor ceea ce le vine de la zei. Am numit: rugăciuni şi jertfe din partea acelora; porunci şi răsplată pentru jertfe din partea acestora. Pe lângă asta demonii, fiind la mijloc între cele două categorii, umplu spaţiul gol; aşa că universul se uneşte cu sine însuşi într-un tot. Din demon purcede şi toată ştiinţa viitorului; din el slujba preoţilor cu privire la jertfe, la iniţieri, la descântece, la toată prorocia şi la vrăji.  203a Zeul n-are amestec cu omul, ci toată împărtăşirea se face prin aceştia; numai prin demoni se face convorbirea între zei şi oameni, fie în starea
de veghe, fie în somn. Şi, cine-i înţelept în acest fel de lucruri se numeşte bărbat inspirat; iar cine-i înţelept în altceva, ca de pildă în arte sau în diferitele meşteşuguri, acela-i numai tehnician.
Şi demonii sunt mulţi şi feluriţi; iar unul dintr-înşii este chiar Eros.
Mitul naşterii lui Eros
- Din ce tată, zic eu, şi din ce mumă se trage?
1 Asupra acestui demon (Saîtiuv), care în limba greacă nu înseamnă spirit rău, diavol, ci geniu mijlocitor ce uneşte lumea de sus cu cea de jos, omenească, dând universului unitatea, cf. L. Robin, Theorie platonicienne t/e / 'Amour, p. 131 — 138.
117
PLATON
— Povestea-i foarte lungă; am să ţi-o spun totuşi.
b               Când s-a născut Afrodita, zeii se ospătau în banchet. Şi erau mulţi
acolo; între ei şi Poros1, feciorul zânei Metis. După ce-au mâncat, iată, sosi şi Penia2; veni şi ea să cerşească ceva de la ospăţ. Şi şedea pe lângă uşi. în vremea asta Poros se ameţi de nectar (căci vinul nu exista încă) şi ieşi în grădina lui Zeus. Acolo, îngreuiat cum era, adormi. Atunci Penia, împinsă de propria sa lipsă, îşi puse-n gând să facă un băieţel cu Poros. Se culcă deci lângă dânsul şi concepu pe Eros. Fiindcă fusese
c zămislit chiar în ziua de naştere a Afroditei şi fiindcă în acelaşi timp el este prin natură înamorat de tot ce-i frumos, şi fiindcă Afrodita era frumoasă, Eros se făcu însoţitorul şi admiratorul ei plecat.
Dar ca fecior al lui Poros şi-al Peniei, iată ce soartă îl ajunse pe Eros. Mai întâi, e pururea sărac şi-i foarte departe de a fi delicat şi frumos cum îl socotesc mulţi. Dimpotrivă, e aspru şi murdar, e cu
d picioarele goale şi fără culcuş; totdeauna se culcă pe pământul gol, pe loc tare; doarme pe lângă porţi, pe drumuri, sub cerul liber; într-un cuvânt, având firea mamei, el trăieşte pururea cu lipsa alături.
De altă parte, semănând şi cu tatăl, stă gata să prindă cele frumoase şi bune; căci e viteaz, o ia el înainte şi-i încordat nevoie mare. Vânător temut, urzind pururea te-miri-ce înşelăciuni; la gândire pătimaş şi fecund în acelaşi timp; filosofând în cursul întregii vieţi, el este vraci temut, e un fărmecător şi un învăţător de înţelepciune. Şi nu-i născut
e        nici ca nemuritor, nici ca muritor; ci de multe ori în aceeaşi zi înfloreşte
şi trăieşte, alteori moare şi iarăşi înviază când izbuteşte la ceva, din
pricina firii tatălui. Dar tot prisosul agonisit se scurge fără-ncetare, aşa
că Eros n-ajunge niciodată la istovire, însă nici nu se îmbogăţeşte.
De altă parte, el este la mijlocul drumului între înţelepciune şi
204a neştiinţă. Căci lucrul stă astfel. Nimeni dintre zei nu cugetă filosofic; nici unul nu pofteşte să devină înţelept — fiecare este deja. Dar chiar dacă unul e înţelept, el nu filosofează. Tot astfel e cu cei neînvăţaţi; ei nu-şi bat capul cu filosofia şi n-au nici o râvnă să devină înţelepţi. Tocmai asta-i nenorocirea în neştiinţă, fiindcă te-miri-cine, fără să fie frumos, bun, cu  minte, îşi închipuie că este pentru sine de ajuns;
1  Poros înseamnă în limba greacă, ca termen comun, belşug, de aceea Robin îl şi traduce cu expedient.
2 Penia înseamnă sărăcie.
118
BANGHETUL
de-aceea doar nu râvneşte lucrul de care nu se crede lipsit, pentru că nici nu-i convins că are nevoie de acel lucru!
—  Care-s atunci, Diotima, zic eu, care ţi-s studioşii în filosofie, dacă nu-i vorba nici de cei înţelepţi, nici de cei proşti?
—  Lucru-i limpede, zise dânsa, şi pentru un copil; este vorba de fiinţele ce stau între ambele categorii, fiinţe dintre care face parte şi Eros. Ştiinţa aparţine desigur grupei celor mai frumoase lucruri; la rândul său, Eros este iubirea pentru tot ce-i frumos; urmează cu necesitate că Eros este iubitorul ştiinţei. Fiind deci filosof, el ia loc între cei ce ştiu şi cei nu ştiu nimic. Pricina pentru acestea este la dânsul naşterea: doar se coboară din tată înţelept şi bogat, însă dintr-o mamă lipsită şi de ştiinţă şi de mijloace. Asta-i, iubite Socrate, natura demonului1.
Cât priveşte însă ceea ce ai crezut pentru Eros, n-ai păţit lucru mare. Pe cât mi se pare, socotesc după vorbele ce-ai rostit, ai crezut că Eros este iubit, nu iubitor. Poate că de aceea ţi s-a părut că-i aşa de frumos; că aşa şi este în realitate cel iubit: frumos, delicat, desăvârşit şi demn de a fi fericit, pe când iubitorul are în sine altă însuşire, aceea de care am vorbit.
Rolul lui Eros
Şi eu am spus:
—  Bine, străino, văd că vorbeşti frumos; dar de este Eros cum spui, ce nevoie au oamenii de el?
—  Asta mă voi sili să-ţi explic îndată, Socrate. Deocamdată ştim cum este Eros şi cum s-a născut; ştim că este, cum singur ai afirmat-o: dragostea pentru cele frumoase. Dar dacă unul ne-ar întreba: „Bine, Socrate şi tu, Diotima, ce-i dragostea pentru cele frumoase?" Sau, ca să ne exprimăm mai limpede: „Cine iubeşte cele frumoase, ce iubeşte el?"
Eros ne călăuzeşte spre cea mai înaltă formă a vieţii, care este contemplarea Ştiinţifică. Prin aceasta fiecare dintre noi se sileşte să imite pe y.eul ce admiră şi să participe astfel la nemurire. Demonul care ne dă prilejul acestei participări este Eros. Graţie lui înamoratul îşi dă osteneala să contemple în sine însuşi tipul desăvârşirii până la care doreşte să înalţe pe iubitul său. Cf. Fedw, 253 c şi 255 d. De altfel, genealogia lui Eros, dată mai sus, simbolizează situaţia lui de mijloc, între Poros şi Penia.
119
PLATON
Aş răspunde: „Vrea să fie ale lui". Acest răspuns, adaugă dânsa, stârneşte o întrebare cum e de pildă aceasta: „Ce devine unul care va fi dobândit cele frumoase?"
—  Nu-s deloc în stare, i-aş spune, să răspund la ce mă întrebi: n-am acum la îndemână răspunsul.
e               — Dar, zise ea, dacă ar schimba cineva cuvintele şi s-ar folosi de
vorba „bun" în loc de „frumos" şi dacă ar întreba: „Haide, Socrate, spune-mi: cine iubeşte cele bune, ce iubeşte el?"
—  Vrea să fie ale lui, i-aş spune.
—  Şi ce devine cel care va fi căpătat cele bune?
— De data asta-i mai uşor de răspuns, aş zice eu, fiindcă el devine fericit.
205a          — Deci prin dobândirea celor bune, zise, se face că cei fericiţi sunt
fericiţi; şi nu mai e nevoie să întrebăm de ce doreşte să fie fericit cel care vrea aceasta; răspunsul pare a pune punct aici chestiunilor.
—  Adevăr grăieşti, zisei eu.
—  Dar voinţa şi dragostea aceasta le crezi obşteşti? Adică toţi oamenii doresc să aibă pentru sine cele bune? Ori cum zici?
— Zic că-s obşteşti.
—  Atunci, Socrate, pentru ce să nu spunem de toţi că iubesc, din b        moment ce toţi iubesc totdeauna aceleaşi lucruri? De ce spunem de unii
că iubesc, de alţii că nu?
—  Mă mir şi eu de ce, zisei.
— Nu te mira, zise dânsa. începem cu o formă anumită a iubirii, pe care o chemăm Eros; îi dăm adică numele cu care se indică tot amorul; apoi ne folosim de diferite alte cuvinte spre a denumi şi celelalte moduri de a iubi.
—  Ai putea să-mi citezi un exemplu?
—  Iată. Ştii că vorba poesis arată multe. Astfel,poesis este toată pricina ce stârneşte un lucru ca să treacă de la starea de nefiinţă la aceea de existenţă. în modul acesta, creaţiile ce se fac prin orice tehnică sunt
c        „poesii"1, iar creatorii lor, oricare ar fi, se numesc „poeţi"2.
—  Adevăr grăieşti.
i
'•2 Definiţia textului însuşi ne scuteşte de a da lămuriri mai amănunţite că aici poesie şi poet nu trebuie luate numai în sensul restrâns, de creator în arta literară.
120
BANCHETUL
—  Şi totuşi, zise dânsa, tu ştii bine că nu toţi poartă numele de poeţi, ci au diferite alte denumiri; că din ce-i creaţie numai muzica şi versurile au primit numele generic de poesie. Numai această parte a creaţiei se numeşte poesie. şi numai cei care o posedă se numesc poeţi.
— Adevăr grăieşti, zic eu.
—  Tot aşa-i cu amorul. Principalul aici este o sete universală a       d celor bune... dorul după fericire — iată unde-i cel mai mare, iată unde-i abilul Eros, cel sălăşluit în toate. însă unii sunt înclinaţi în chip şi fel către dânsul: spre afaceri, spre gimnastică ori spre filosofie; ei nu se cheamă că iubesc, nici că sunt înamoraţi. Alţii însă, care merg către ţinta
unui anumit mod de iubire, unul singur, îşi însuşesc prin zelul ce depun numai pentru ei numele întregului amor, şi-i zic: Eros, înamorare, înamoraţi...
—  Mi-e teamă că spui adevărul, zic eu.
— S-a spus o vorbă, zise dânsa, după care înamoraţii nu fac altceva decât îşi caută jumătatea lor proprie'. Părerea mea este că iubirea nu stă        e nici în jumătatea, nici în întregul tău însuţi, prietene... afară dacă nu se întâmplă ca aceste frânturi să conţină în ele binele. Şi dovada o avem
în faptul că oamenii îngăduie să li se taie picioarele şi mâinile când aceste părţi ale corpului apar viciate. Nu cred deci că oamenii iubesc cu orice preţ ceea ce le aparţine, bineînţeles dacă nu considerăm bunul ca o proprietate personală, aparţinând fiecăruia din noi, iar răul ca ceva străin! Oricum ar fi, nu există un alt lucru de care oamenii să se simtă înamoraţi decât binele. Nu găseşti?                                                     206a
— Cum să nu găsesc, pe Zeus.
—  Şi oare-i destul să spunem pur şi simplu că oamenii se înamorează de ceea ce-i bun?
—  Da, zic eu.
—  Dar ce? N-ar trebui să se adauge, zise ea, că binele trebuie să le şi aparţină, tocmai lor, care îl iubesc?
— Trebuie.
—  Şi că acest bine nu numai să-1 aibă, dar să-1 şi păstreze de-a pururea?
—  Şi aceasta.
1 Aluzie la cuvântarea lui Aristofan, 191 d, 193 c.
121
PLATON
BANGHETUL
—  Prin urmare, încheie ea, luat în totul, Eros este dorul de a stăpâni de-a pururea binele1.
—  Foarte adevărat, zic eu.
—  Fiindcă astfel e întotdeauna amorul, zise ea, să băgăm de seamă acum la cei ce-1 urmăresc şi să vedem în ce mod şi în care anume acţiune zelul şi încordarea lor s-ar putea numi amor? Ce poate să fie lucrul acesta? Eşti în stare să-mi spui şi mie?
—  Dac-aş fi în stare, Diotima, nu ţi-aş admira acum înţelepciunea şi n-aş fi venit la tine să-nvăţ asemenea lucruri!
—  Atunci să-ţi spun tot eu, zise. Amorul e creaţie în frumos, creaţie în corp şi spirit.
— Am nevoie de un ghicitor, zic eu, ca să-mi tălmăcească ce spui, căci nu înţeleg.
—  Iată, îţi voi spune chiar eu mai clar. Bagi de seamă, Socrate, cum toţi oamenii zămislesc şi prin corp şi prin suflet? Şi, când ajung la o vârstă, natura singură ne împinge la procreaţie? Nu-i însă cu putinţă a crea în urât, ci numai în frumos. însăşi mergerea împreună a bărbatului cu femeia nu-i decât creaţie; şi lucrul este de ordin divin, Socrate, căci, deşi se petrece într-o fiinţă muritoare, el conţine nemurirea, adică zămislirea şi naşterea. Aşa ceva nu are loc în ceea ce-i nearmonizat, şi urâtul nu se armonizează deloc cu divinul; frumosul însă e în perfectă armonie.
Astfel dar Kallone2 nu-i altceva decât Moira3 şi Eileithyia4 în vederea procreării. Acesta-i şi motivul că ori de câte ori creatorul s-apropie de frumos se dispune de bucurie, se revarsă în plăcere..., concepe şi naşte. Dar când vine aproape de urât, ce mâhnit, ce trist se retrage, cum se întoarce din drum, cum îşi reţine puterea de concepere şi cu câtă greutate se stăpâneşte! De aici vine, la orice vieţuitoare ce creează şi-i plină de viaţă, acea patimă arzătoare după frumos, în scopul
1 S-a stabilit (2(X) a—e) că obiectul iubirii este fie ceea ce ne lipseşte acum, fie ceea ce ne poate răpi viitorul. Aici ideea se dezvoltă: binele este obiectul amorului^binele care ne aparţine, binele pe care-1 stăpânim pentru totdeauna Acest din urmă progres de gândire capătă prin ideea de naştere în frumos (206 b) o îndrumare spre definiţia amorului ca sete de nemurire (206 a sqq); L. Robin.
2-' Cuvintele înseamnă în limba greacă frumuseţe, destin.
4 Zeiţa naşterilor. Destinul şi Naşterea sunt divinităţi cunoscute în mitologie, pe când Kallone pare o creaţie a lui Platon.
de a se libera de marea durere a procreării, care-o stăpâneşte. Vezi dar, Socrate, că amorul nu umblă după frumos, cum ţi se pare.
—  După ce umblă dar?
—  După naştere şi creaţie în frumos.
—  Fie, zic eu.
—  Ba-i tocmai aşa, adause dânsa. Şi de ce umblă după creaţie? Fiindcă naşterea ne face să ne împărtăşim de eternitate şi face nemuritor tot ce-i născut muritor. Dar vezi, fiindcă după cele convenite mai înainte amorul constă în dorinţa de a face ca binele să ne aparţină mereu, este necesar să legăm acum dorinţa binelui de aceea a nemuririi. Urmează cu necesitate din chiar cuvintele noastre că amorul aleargă şi după nemurire.
Setea de nemurire
Toate acestea mi le-a spus Diotima când am vorbit odată cu dânsa despre treburile amorului. Şi mai spunea următoarele:
—  Ce crezi, Socrate, care să fie cauza acestui amor şi care a pasiunii ce el o insuflă? N-ai simţit tu ce grozav pătimesc toate dobitoacele când le-abate să procreeze? Vieţuitoare care umblă, vieţuitoare care zboară, toate suferă ca de o boală a iubirii, toate caută mai întâi să se întâlnească împreună, iar în urmă să se ocupe de hrana celui născut; toate sunt gata, chiar cele mai slabe, să dea luptă cu cele mai puternice pentru apărarea puilor şi să moară pentru ei; de multe ori ele chiar mor de foame şi fac orice, numai să-şi hrănească odraslele. Cât priveşte pe oameni, zise ea, s-ar putea susţine că fac acestea din raţiune. Dar pe animale... ce cauză le pune astfel pe goană sub îmboldirea amorului? Poţi să-mi dai un răspuns?
—  Se-nţelege — i-am spus iarăşi — că nu mă simt în stare. Iar dânsa:
— Nădăjduieşti să te faci vreodată stăpân pe tainele amoroase fără să cunoşti acestea?
—  Dar bine, Diotima, cum spuneam şi mai înainte, eu tocmai de aceea am venit la tine, fiindcă-mi dau seama că am nevoie de învăţători. Deci spune-mi tu cauza acestor întâmplări şi a celorlalte pe care le mai produce pasiunea amorului.
207a

122
123
PLATON
— Dacă găseşti şi acum că Eros înseamnă de la natură dragostea lucrului asupra căruia am convenit de mai multe ori înainte, atunci să
d nu te miri de explicaţie; eu şi aici pun aceeaşi raţiune ca mai înainte; că firea muritoare se străduieşte pe cât cu putinţă să existe de-a pururea, adică să devină nemuritoare. Şi singurul mijloc ce-i stă la îndemână pentru aceasta este creaţia. Datorită neîncetatelor naşteri se înlocuieşte fiinţa veche prin alta nouă, pe care cea veche o lasă în urma ei. De fapt, deşi despre fiecare vieţuitoare se zice că trăieşte şi că-i pururea aceeaşi, din copilărie până îmbătrâneşte, ea nu rămâne identică sieşi nici un moment, deşi îşi păstrează numele1. Se înnoieşte necontenit, cu toate că-şi pierde mereu câte ceva: din păr, din carne, din oase, din sânge... şi, până la urmă, corpul întreg.
e               Şi prefacerea n-atinge numai trupul, ci şi sufletul. Se schimbă
apucăturile, caracterul, părerile, înclinările, plăcerile, mâhnirile, temerile... fiecare din acestea nu se menţine în clipa următoare, ci-n
208a vreme ce unele dispar, apar altele. Dar lucrul cel mai ciudat este ce se întâmplă cunoştinţelor. Nu numai că sunt cunoştinţe care se nasc în noi în vremea când altele se pierd (căci şi-n această privinţă fiecare din noi nu-i niciodată acelaşi), dar fiecare cunoştinţă în parte urmează acelaşi drum. Ceea ce se numeşte „a medita"2 nu-i altceva decât rechemarea în minte a unei cunoştinţe care s-a pierdut. Uitarea este tocmai dispariţia unei cunoştinţe, iar „studiul", creând o cunoştinţă nouă în locul celei care s-a dus, o continuă aşa de bine pe cea dintâi, încât ni se pare că-i
b una şi aceeaşi. Astfel se păstrează toată fiinţa muritoare; nu fiind mereu şi în totul identică sieşi, cum este existenţa divină, ci determinând fiinţa ce dispare ca îmbătrânită să lase în urmă-i alta nouă, cum a fost ea însăşi.
Iată, Socrate, prin ce mijloc un muritor are parte de nemurire în privinţa corpului şi în toate celelalte3. Nemuritorul însă are această calitate în chip deosebit4. Nu te mira deci dacă orice vieţuitoare îşi
1  Idee expusă şi în Fedon, 87 d şi în Timaios, 43 a.
2 Cu alte cuvinte: a menţine, a întreţine sau a reţine o cunoştinţă prin continuă împrospătare.
1 Asupra acestei idei vezi şi Legile, IV, 721 b, c. L. Robin crede că şi Aristotel s-ar fi inspirat de aici în De anim», 11,4,415 a, 26 b, 7.
■* La 208 b, rândul 4, urmăm pe Robin în locuţiunea ăhâvaiov (nu dSiivonov).
BANGHETUL
preţuieşte în mod natural atât de mult odrasla proprie! Nemurirea — iată pricina pentru care orice vietate are în sine această grijă... acest
amor.
Ascultam cuvântul Diotimei, mă minunam şi astfel o întâmpinam:
— Bine, preaînţeleaptă Diotima, crezi tu că lucrurile stau în adevăr chiar aşa?
Iar ea, ca filosofii desăvârşiţi:
— De asta, zise, să fii sigur, Socrate. Dacă, de altfel, ai vrea să te uiţi puţin la ambiţia omenească, te-ai minuna câtă lipsă de logică e într-însa faţă de principiile pomenite de noi... afară numai dacă te-ai gândi cât de tare sunt oamenii stăpâniţi de iubirea unui nume, căutând „Glorie nemuritoare să-şi facă în vremea ce vine'^, sau dacă-ţi dai seama că pentru acest motiv, mai degrabă decât pentru iubirea odraslelor proprii, atâţia au fost gata să înfrunte primejdii, să risipească o avere, să îndure orice suferinţă şi să moară chiar. Crezi tu, zise ea, că Alcesta ar fi murit pentru Admet, Ahile s-ar fi dus după Patroclu2,regele vostru Kodru3 ar fi ieşit înaintea morţii numai ca să asigure fiului său regatul, dacă nu credeau că lasă în urmă-le prin fapte o amintire nepieritoare despre vitejia lor, o amintire care trăieşte şi azi între noi? Departe de asta. Ci pentru virtute, cred eu, pentru nemuritoare vitejie şi pentru zvonul cel încărcat de glorie al ei — iată pentru ce se dau toţi peste cap; şi o fac cu atât mai mult cu cât sunt mai aleşi... fiindcă iubesc nemurirea.
Creatorii în corpuri, zise ea, îşi îndreaptă paşii mai cu seamă spre femei; prin amorul lor creează copii. Astfel îşi închipuie dânşii că-şi agonisesc şi nemurirea şi pomenirea numelui lor şi fericirea — pentru toată vremea ce va să vină*.
1  Nu se cunoaşte provenienţa acestui vers.
2 Vezi cuvântarea lui Fe<lru, 179 b şi urm.
3 Kodru, cel din urmă rege al Atenei, a primit moartea cu voinţă, pentru a mântui oraşul în războiul pe care-l purta cu Sparta. Potrivit oracolului, atenienii câştigau lupta decisivă dacă regele lor era ucis de inamic. Aflând răspunsul oracolului, spartanii au luat măsuri ca regele să fie cruţat; dar acesta, luând înfăţişarea înşelătoare a unui tăietor de lemne, ieşi înaintea inamicului, îi căută gâlceava şi primi moartea. Astfel asigură Kodru victoria patriei sale şi libertatea ei. Cf. Pausania, I, 19; VII, 25; Herodot, V, 65, 76; Val.Max.,V,6.
4 Şi aici — fragment dintr-un vers (a cărui provenienţă a rămas necunoscută).
124
125
BANGHETUL
PLATON
Dar creatorii în spirit! Căci sunt oameni, zise ea, care creează mai
209a bucuros în suflete decât în corpuri... opere, se înţelege, care cad în sarcina spiritului să le conceapă şi să le formuleze. Vreţi să ştiţi care anume? Cele referitoare la gândire şi, nu mai puţin, la orice altă direcţie spirituală1. Dintre aceştia, deci, fac parte toţi poeţii care creează lucruri originale; dintre ei, tehnicienii numiţi genii inventive... Iar cea mai mare din lucrările minţii lor, zise ea, şi cea mai fnimoasă între toate, priveşte întocmirile cetăţilor şi aşezămintelor omeneşti, gândire ce se numeşte,
b în acest caz, proporţie şi dreptate socială. Şi iată: când unul dintre aceştia poartă de tânăr în suflet, ca o fiinţă divină, sămânţa creaţiei şi când ajunge în floarea vârstei, deodată e cuprins de dorinţa zămislirii şi naşterii. El caută atunci şi aleargă încoace şi încolo după frumuseţea în care ar putea procrea... căci în urât nu va zămisli niciodată. Şi, pătruns de creaţie, îmbrăţişează mai bucuros corpurile frumoase decât pe cele urâte; dacă întâlneşte în drum un suflet frumos, nobil şi de o bună natură, îndată-1 stăpâneşte dragostea pentru această îndoită întrupare frumoasă. în faţa unei astfel de făpturi el devine într-o clipă capabil să-i dea o bogată îndrumare în vederea oricărei opere spirituale, îi dă sfaturi cum trebuie să fie omul superior, ce preocupări caută să aibă şi s-apucă
c chiar să-i facă pregătirea ştiinţifică. Atingându-se astfel de frumos şi împărtăşindu-se din el, se înfiripează, cred, şi ia naştere ceea ce stă încă de mult încolţit în suflete. Prezent sau absent — el îşi aduce aminte de alesul său şi creşte împreună cu dânsul rodul propriei sale creaţii2. Aşa se face că oamenii din această categorie păstrează între dânşii legături mai puternice decât comuniunea dintre noi şi copiii noştri şi că amiciţia lor se arată mai neclintită; doar ei se fac una în vederea unor copii mai frumoşi şi mai puţin atinşi de moarte. Şi, se înţelege, mai bucuros ar primi oricare om, pentru sine, să dea naştere unor astfel de copii decât
d făpturilor omeneşti. Dar încă, dac-ar mai privi la un Homer, la un Hesiod, ori la ceilalţi poeţi de seamă, pe care îi pizmuieşte pentru urmaşii ce-au lăsat, urmaşi în stare să dea părinţilor creatori şi glorie şi amintire nepieritoare — fiind ei înşişi fără de moarte! Sau dacă ar privi,
1  Aici cuvântul grecesc dptTij (=virtus) are înţelesul cel mai larg, de operă a spiritului, fiind ca sens un derivat al acţiunii conţinute în cuvântul <|>povir|Oic (judecată, gândire).
2 Pentru deplina înţelegere a locului, trimitem la paragrafele introducerii privitoare la theoria greacă şi la amurul filosofic.
126

adause ea, spre copiii pe care Licurg i-a lăsat în Lacedemonia ca să fie mântuitorii statului spartan şi — ca să spun vorba — mântuitorii întregii Elade chiar!'. Tot aşa de onorat este la noi Solon, făuritorul cunoscutelor legi, şi mulţi alţii de pretutindeni, de la greci şi de la e străini, bărbaţi care au adus la lumina zilei multe şi frumoase lucrări, creaţii originale în orice direcţie a spiritului. Pentru dânşii se înalţă azi nenumăratele monumente cu caracter sacru! Ele sunt rezultatul unor astfel de copii; dar nu cunosc până acum un monument ridicat pentru copii omeneşti!
Treptele iniţierii desăvârşite
Poate c-am izbutit, Socrate, să te introduc puţin în chestiunile erotice. Nu ştiu însă de vei fi în stare să te ridici, chiar cu o bună 210a călăuzire, până la treapta iniţierii depline, până la starea de clarviziune, pentru care ce-am spus până aici nu-i decât pregătire2. Voi da tot eu lămuriri mai departe şi nu va lipsi nimic din bunăvoinţa şi ajutorul meu. încearcă numai de mă urmăreşte, dacă te simţi în stare.
Oricine vrea să meargă în această chestiune drept la ţintă, trebuie încă din copilărie să înceapă prin a fi în căutarea corpurilor frumoase. în primul rând cel ce iniţiază, de vrea să călăuzească pe iniţiat pe drumul drept, trebuie să-1 conducă aşa, încât acesta să nu iubească decât un singur corp şi să creeze în jurul lui discursuri3 frumoase. Pe urmă caută să înţeleagă că frumosul care se găseşte într-un corp — oricare ar fi el — este frate cu frumosul ce este în alt corp. Şi dacă ar trebui să urmărim b frumuseţea după înfăţişare, ar fi o mare greşeală să nu socotim că frumosul ce stă pe toate corpurile este în fapt unul şi acelaşi. De altă parte, cine a priceput asta o dată, nu mai poate iubi decât toate corpurile

1  Platon a avut întotdeauna admiraţie pentru constituţia şi legile Spartei; vezi şi Legile, III, 693 e.
2 „Iniţierea" în misterele amorului este privită ca un drum cu mai multe faze; numai la urmă cade perdeaua în faţa iniţiatului şi iese la lumină adevărul. Purificatul este acum în .stare să vadă nemijlocit realitatea şi s-o contemple, fapt pe care limba greacă îl numeşte epoptie. Ve/i 211 b, c şi Fedan, 69 v—d, L. Robin.
3  Deşi suntem încă în fa/a când punctul de atracţie al iubirii aparţine frumuseţii corporale, nu lipsesc totuşi nici de aici (= discursurile frumoase), fiindcă' este vorba, probabil, de convingerea pe caie iniţiatorul trebuie s-o exercite în tot momentul asupra iniţiatului.
127
PLATON
BANCHETUL
frumoase. Cu alte cuvinte, se dezbăra de iubirea puternică ce o avea pentru unul singur şi începe a-1 dispreţui ca pe ceva socotit de mică importanţă. După aceea va preţui frumosul sălăşluit în suflete mai mult decât frumuseţea ce ţine de corp. Şi încă... într-o măsură aşa de însemnată, că dacă are cineva un suflet ales însă corpul nu-i tocmai o floare a frumuseţii, îi este totuşi de ajuns: ori să-1 iubească, ori să-1 preocupe, ori chiar să-1 împingă a crea şi urmări cele mai potrivite exerciţii de spirit, în stare să ridice nivelul sufletesc al tinerilor. Şi va fi constrâns să contemple frumosul ce se găseşte în ocupaţiile zilnice şi în legi; să vadă şi aici că frumosul întreg este înrudit cu sine însuşi... aşa că-şi va da atunci seama ce puţin lucru este celălalt frumos, care priveşte corpul!
De la ocupaţiile obişnuite se ridică la ştiinţe... ca să înţeleagă de rândul acesta şi frumosul sălăşluit în ele. Acolo, având în fală o bogată privelişte frumoasă, el nu va mai fi rob umil şi plecat unei singure iubiri, îndreptată spre frumuseţea unui tânăr, a unui singur om — te miri cine — a unei singure predilecţii... Dimpotrivă, strămutat pe marea cea largă a frumosului şi contemplându-1 nemijlocit, el va crea multe, frumoase, magnifice opere ale spiritului: cu deosebire cugetări pe tărâmul nesfârşit al filosofiei; şi va face aceasta până ce, întărit pe poziţie şi sporit în mijloace, va ajunge să prindă însăşi acea ştiinţă, unică în felul ei, ce are ca obiect frumuseţea de care vorbim.
Descoperirea Frumosului în sine
încearcă acum, adăugă ea, să-ţi ţii atenţia cât poţi mai trează. Cine va fi călăuzit metodic, astfel încât s-ajungă a pătrunde misterele amorului până la această treaptă şi cine va contempla pe rând1 şi exact obiectele frumoase, acela, ajuns la capătul iniţierilor lui Eros, va întrezări deodată2 o frumuseţe de caracter miraculos. E vorba, Socrate, de acel Frumos către care se îndreptau mai înainte toate străduinţele
' Ceea ce caracterizează fiecare treaptă a acestei înălţări către frumos este apercepţia unei esenţe comune multiplicităţii lucrurilor. Vedem în acelaşi timp acelaşi obiect, unul şi multiplu, până la infinit (L. Robin).Aceeaşi metodă urmează în teoria platoniciană inteligenţa, pentru descoperirea binelui, cu deosebirea că acolo în locul amorului este dialectica.
2 Revelaţia se face de<xJată\ iniţierea este gradată. (L. Robin.)
128
noastre: frumuseţe ce trăieşte de-a pururea, ce nu se naşte şi piere, ce 211a nu creşte şi scade; ce nu-i, în sfârşit, într-un punct frumoasă, într-altul urâtă; câte-odată da, alteori nu; într-un anumit raport da, într-altul nu; aici da, dincolo nu; pentru unii da, pentru alţii nu. Frumuseţea ce nu se înfăţişează cu faţă, cu braţe sau cu alte întruchipări trupeşti; frumuseţe ce nu-i cutare gând, cutare ştiinţă; ce nu sălăşluieşte în altă fiinţă decât sine; nu stă într-un animal, în pământ, în cer, sau oriunde aiurea; frumuseţe ce rămâne ea însăşi cu sine, pururea identică sieşi prin unicitatea formei1; frumuseţe din care se împărtăşeşte tot ce-i pe lume b frumos, fără ca prin apariţia şi dispariţia obiectelor frumoase ea să crească, să se micşoreze ori să îndure o cât de mică ştirbire.
Când, prin urmare, se ridică cineva de la cele de jos, datorită amorului bărbătesc adevărat, până la acea desăvârşită frumuseţe şi începe a o întrezări, abia atunci poate spune că-i pe punctul să nimerească ţinta urmărită. în realitate, drumul drept ce merge la cele c erotice sau mijlocul de a fi călăuzit într-acolo este să începem prin a iubi frumuseţile de aici, după care să ne ridicăm până la iubirea frumosului suprem, păşind ca pe o scară toate treptele urcuşului acesta. Să trecem, adică, de la iubirea unui singur corp la iubirea a două; de la iubirea a două la iubirea tuturor celorlalte. Să ne ridicăm apoi de la corpuri la preocupările frumoase, de la preocupări la ştiinţele frumoase, până ce ajungem în sfârşit să ne reculegem din diferitele ştiinţe şi să ne concentrăm într-una singură, care este de fapt însăşi ştiinţa Frumosului, ştiinţă prin care ajungem să cunoaştem frumuseţea în sine, aşa cum e2.
Aici este, iubite Socrate, grăi străina din Mantineia, tocmai aici e d rostul vieţii noastre! Căci dacă viaţa merită prin ceva s-o trăiască omul, numai pentru acela merită, care ajunge să contemple frumuseţea însăşi. Din moment ce ai văzut-o o dată, cum îţi vor mai părea pe lângă ea şi aurul şi îmbrăcămintea şi tinerii frumoşi şi copilandrii care vă tulbură când îi vedeţi, pe tine şi pe atâţia alţii! Ba... vă tulbură aşa de tare, că pentru a vă privi iubiţii şi a trăi pururea cu dânşii aţi fi gata, dacă lucrul
1 Cu alte cuvinte, unitatea esenţei nu-i o unitate de colecţie, cum e aceea a unui tot, ci o unitate indivizibilă; Frumosul este în nuni unic ceea ce este şi, ca atare, nu încetează niciodată să fie una cu sine însuşi. Să se compare şi Fedon, 78 d—e. (L. Robin.)
2  Ridicarea până la epoplia Frumosului trece deci prin patru trepte: frumuseţea fizică, frumuseţea morală, frumuseţea cunoştinţelor şi Frumosul în sine, absolut.
129
PLATON
ar fi cu putinţă, să uitaţi şi de mâncare şi de băutură... numai şi numai să-i admiraţi şi să fiţi cu dânşii!
e               Dar ce să mai zicem, grăi dânsa, de omul căruia îi e dat să
contemple frumuseţea cea limpede, curată, neprihănită... nu aceea plină de carne şi coloraţie omenească sau de câtă altă zgură a firii muritoare! Ce să mai zicem când el ar putea zări Frumosul divin, Frumosul cel cu
212a înfăţişare unică? Ţi-nchipui, zise, că trăieşte viaţă fără valoare omul care va privi într-acolo şi va contempla acel frumos, căruia i se dedică şi cu care se împreună? Nu-ţi dai seama că numai unul ca acesta — care vede frumosul prin singura cale în care el poate fi perceput — este în stare să creeze; nu măşti ale artei1, măşti de care nici nu se atinge, ci opere de artă adevărată, ca unul ce-a pătruns în lagărul adevărului? Că numai creatorul unor opere superioare se face scump lui Dumnezeu; şi că, dacă între oameni există nemuritori, este tocmai cazul aceluia?
b               Iată, Fedru şi voi toţi; astea-s convingerile pe care Diotima mi le-a
sădit în suflet. Pătruns de ele, încerc la rându-mi să insuflu şi eu credinţa că firea omenească nu şi-ar putea lua cu uşurinţă tovarăş de lucru mai potrivit ca Eros, pentru dobândirea acestui bun. lată de ce, întrucât mă priveşte, susţin că orice om are datoria să stimeze pe Eros; de aceea preţuiesc eu toate câte vin de la Eros; de aceea mă străduiesc pentru ele, ba-i îndemn şi pe alţii în această direcţie; de aceea preamăresc, şi acum şi pururea, puterea şi bărbăţia lui Eros, atât cât sunt în stare s-o fac!
c               Şi acum, Fedru, consideră cuvântarea mea — de vrei — o
închinare în cinstea lui Eros, sau numeşte-o cu orice nume-ţi place!
Partea a treia
Aşa vorbea Socrate. Şi pe când ceilalţi îl lăudau, Aristofan se pregătea să-i răspundă ceva, deoarece Socrate făcuse în cuvântare o aluzie şi la teoria lui. Dar tocmai atunci s-auzi un zgomot mare de-afară; pocnituri puternice în poarta curţii şi, în acelaşi timp, glasul unor cheflii. Printre dânşii s-amestecă şi vocea unei flautiste.
Atunci Agaton zise:
BANCHETUL
1 Ce este aici dpeirj'.' Ce sunt tiSwXa dptTTJs-7 Robin traduce pe âpe-ni cu merite; pe clSwXa dptTÎis- cu des images de merite. Credem că aici este vorba, mai precis, de acea virtute a spiritului pe care noi o numim talent, şi datorită căreia omul creează opere de artă şi de ştiinţă.
130
—  Ia vedeţi ce este afară, băieţi. Dacă-i un prieten, poftiţi-1        d înăuntru. Dacă nu, spuneţi-i că nu bem şi că ne-am culcat chiar.
Sosirea lui Alcibiade
Nu trecu mult şi deosebirăm în curte vocea lui Alcibiade. Afumat cum era, el striga cu glas tare şi întreba unde-i Agaton şi le poruncea celorlalţi să-1 ducă la el. Unii însoţitori, împreună cu flautista, îl apucară atunci de braţ de-o parte şi de alta şi-1 duseră până în dreptul uşii. Avea pe cap o coroană deasă din frunză de iederă, împestriţată cu micşunele; drept podoabă, nenumărate panglicuţe îi atârnau de pe cap.        e
Astfel apăru şi zise din uşă:
—  Salutare, prieteni! Mai primiţi un tovarăş de băutură? Pe unul care a băut bine şi pân-acum? Ori, îndată ce ne împlinim misiunea pentru care am venit, de a încorona pe Agaton, va trebui să plecăm? Eu n-am putut să vin ieri, zise, şi iată-mă acum, cu panglici pe cap, precum mă vedeţi, sosit pentru ca, dezlegându-le de pe mine, să le aşez pe capul cel mai talentat şi mai frumos... aşa-1 declar eu. Ce? Râdeţi de mine că sunt beat? Chiar dacă râdeţi, ştiu bine că tot ce spun eu este adevărat. Acum haide, spuneţi-mi iute; pot să intru în aceste condiţii sau nu? Cu  213a alte cuvinte, sunteţi dispuşi să beţi şi cu mine sau nu?
Un ropot de aplauze fu răspunsul şi strigăte din partea tuturor: să intre, să s-aşeze la masă!
Agaton îl pofti: el intră condus de tovarăşi. Apropiindu-se, îşi tot strângea panglicile din jurul capului cu gând să-1 încoroneze pe Agaton; dar cum ele-i cădeau pe ochi, nu băgă de seamă pe Socrate şi se aşeză lângă Agaton, la mijloc, între Socrate şi acesta. Tocmai atunci Socrate b se dase mai într-o parte şi-i făcuse loc să stea. Când se apropie să şadă, îl îmbrăţişa pe Agaton şi-1 încorona.
Atunci Agaton strigă:
—  Descălţaţi, băieţi, pe Alcibiade, ca să ocupe şi el locul al treilea!
— Foarte bine, zise Alcibiade, dar cine-i pe rândul nostru al treilea tovarăş de băutură? Spunând asta, se întoarse şi-1 zări pe Socrate. Văzându-1, avu o tresărire, apoi zise: Heracles! Şi tu aici? Socrate aici? Şi-ai stat aşa, de-o parte, iarăşi la pândă? Şi mi-ai răsărit în faţă deodată,        c cum ţi-e obiceiul, într-un loc unde niciodată nu mi-aş fi închipuit să fii! Spune-mi de ce-ai venit aici? De ce te-ai aşezat tocmai în locul ăsta?
L
131
PLATON
Cum de n-ai găsit mai potrivit să şezi lângă Aristofan, sau lângă vreun hâtru adevărat ori lângă vreunul ce vrea să fie aşa ceva? De ce-ai făcut tot ce ţi-a stat în putinţă ca să şezi lângă cel mai frumos din cuprinsul acestei case? Şi Socrate:
—  Vezi, zise, vezi de mă apără tu, Agaton, căci amorul ăstui om faţă de mine nu-i lucru de şagă. De când m-am înamorat de dânsul, chiar din clipa aceea, nu-mi mai este îngăduit nici să mă uit, nici să
d convorbesc cu vreun tânăr frumos, fără să nu-i trezesc gelozia, fără să nu mă ţină de rău, să nu-mi facă nemaipomenite mizerii şi să nu mă ocărască... doar nu m-a bătut! Bagă de seamă să nu-mi facă şi acum aşa ceva; mai bine ai încerca să ne împaci! în orice caz, dacă vezi că-mi face ceva, te rog să mă aperi, căci eu sunt peste măsură de înfricoşat şi de mânia şi de dragostea lui.
— Nu! zise Alcibiade. între mine şi tine nu-i împăcare. Pentru asta am să te pedepsesc eu ceva mai târziu; deocamdată, Agaton, dă-mi
e înapoi câteva panglici ca să încoronez — zise el — şi capul cel minunat al acestuia. Nu vreau să se mai jeluie ca pe tine te-am încoronat iar pe dânsul, ale cărui cuvântări biruie toată lumea (şi întotdeauna, nu ca tine, numai alaltăieri!), nici nu m-am gândit să-1 împodobesc.
Spunând acestea îi şi luă câteva bentiţe şi legă cu ele capul lui Socrate; apoi se întinse pe pat. Cum se lungi, zise: Bine, prietenilor, dar voi îmi faceţi impresia că nici nu vă gândiţi la băutură! Asta eu nu pot s-o trec cu vederea. Trebuie să beţi, căci aşa a fost vorba între noi. Iată, eu m-aleg singur preşedintele băuturii până ce veţi veni şi voi la nivelul meu. Tu, Agaton, ai grijă să mi s-aducă o cupă din cele mari, dacă este... adică nu; n-am nevoie de cupă, zise .dânsul; băiete, adu mai bine răcitorul acela.
214a Văzuse un psycter care lua mai mult de opt kotyle1.1-1 aduseră plin; el îl goli; apoi, spunând să-1 umple pentru Socrate, adăugă: Eu faţă de Socrate n-am nici un gând ascuns. Căci oricât i-ar porunci careva să bea, el nu se dă înapoi; şi nu-i mai beat ca altădată!
Şi băiatul îi umplu vasul, iar Socrate bău. Atunci Eriximah:
BANCHETUL
1 Peste doi litri şi-un sfert (L.Robin). Psycterul era un vas mare ce servea ca răcitor pentru vin.
132
— Cum, Alcibiade, bem aşa, zise el, fără să spunem o vorbă la un pahar, fără să cântăm ceva? Bem aşa, fără nici un meşteşug, cum beau cei însetaţi?
Alcibiade îi răspunse:
— Eriximah! Tu cea mai bună odraslă a celui mai vrednic părinte', a celui mai înţelept tată, salutare!
—  Şi eu îţi zic salutare — răspunse Eriximah. Vorba e: ce facem acum?
—  Cum ţi-e vrerea. Noi trebuie să ne supunem... „Doctorul doar cântăreşte cât mulţi cetăţeni laolaltă]"2"
—  Ascultă atunci, zise Eriximah. înainte să fi venit tu, noi ne înţelesesem să ţinem fiecare, începând de la stânga spre dreapta, câte o cuvântare în cinstea lui Eros, cât putem mai frumoasă; să-i aducem adică o laudă. Noi, aceştia, am vorbit toţi. Tu, fiindcă n-ai vorbit, ci ai băut numai, este drept să iei cuvântul acum. Când vei sfârşi de vorbit, să fixezi şi lui Socrate un subiect, oricare vrei. La rândul său, dânsul să-i fixeze subiect celui din dreapta şi aşa mai departe cu restul.
—  Foarte bună idee, Eriximah, adăugă Alcibiade. Vedeţi numai, eu nu găsesc drept să puneţi alături cuvântarea unui om beat cu a unuia treaz. Apoi adăugă: ia spune-mi, fericitule, te-a convins oare Socrate asupra celor ce spunea adineauri cu privire la gelozia mea? Ştii tu că tot ce spunea dânsul este exact... pe dos? Tocmai el este cel care, de laud în faţă pe cineva — zeu sau om — altul decât dânsul, este în stare nici mâinile să nu-şi mai poată stăpâni!
Atunci Socrate:
—  Nu mai isprăveşti odată, zise, cu ocările tale?
—  Pe Poseidon, replică Alcibiade, nu adăuga la acestea un singur cuvânt, că nici n-aş putea lăuda pe altcineva în prezenţa ta.
— Bine, zise Eriximah, atunci fă asta dacă aşa ţi-i voia. Fă elogiul lui Socrate.
—  Ce face? Crezi tu, Eriximah — reluă Alcibiade — că trebuie... să mă reped la acest om ca sâ-i aplic, de faţă cu voi, pedeapsa făgăduită adineauri?3
' în text este un vers ce imită rmxlul obişnuit de a se adresa al eroilor, in poemele homerice.
2 lliada, XI, 514, unde se vorbeşte de doctorul Mahaon, fiul lui Asclepios.
3 La 213 d. Să se observe în tot acest loc grija şi, în acelaşi timp, fineţea cu care se motivează elogiul pe care Alcibiade este oarecum silit să-1 facă lui Socrate.
133
PLATON
— Ce-ai de gând, zise Socrate, ce vrei să faci cu mine? Nu cumva mă vei lăuda în bătaie de joc? Ori ce vrei să faci?
—  Să spun adevărul1. Bineînţeles, dacă-mi dai voie.
—  Cum de nu, dacă-i vorba de adevăr! Ba te poftesc chiar să-1 spui.
—  Nu mă dau în lături, zise Alcibiade. Tu fă, te rog, următoarele. De voi spune ceva neadevărat, întrerupe-ma în orice moment vrei, şi spune-mi-o verde: asta-i o minciună... căci eu nu voi minţi cu ştiinţă.
215a Dacă însă rechemându-mi amintirile voi vorbi cam încurcat, apucând lucrul când dintr-o parte când dintr-alta, să nu-ţi fie cu mirare: pentru un om în situaţia mea de acum nu-i deloc uşor să le înşir pe toate cu belşug şi rânduială — mai ales când am a vorbi de o fire ciudată cum e a ta!
Alcibiade preamăreşte pe Socrate
— Voi încerca, prieteni, să preamăresc pe Socrate prin comparaţii. Poate el crede că vorbesc în glumă, dar mie icoana îmi va sluji să pun mai în lumină adevărul... şi nu pentru haz.
Socot pe Socrate aidoma acelor chipuri de sileni aşezaţi prin b        atelierele sculptorilor, pe care aceştia îi dăltuiesc cu naiuri şi flaute în mâini. Dacă-i deschideţi însă, arată pe dinăuntru nişte mici statui de zei. Şi mai spun că seamănă cu satirul Marsyas.
Socrate! Că eşti la înfăţişare leit aceştia, tu singur n-ai putea-o tăgădui o clipă. Dar că semeni şi-n celelalte, ascultă numai. Eşti sau nu batjocoritor? De nu recunoşti, aduc martori. Şi ce? Nu eşti tu un flautist? c Dar eşti mult mai fermecător decât Marsyas! Acesta se folosea de flaut şi vrăjea pe oameni prin puterea artei ce se desprindea de pe buzele sale; şi azi face la fel oricine fluieră melodiile lui — ştiţi că şi ariile pe care le cânta Olympos tot ale lui Marsyas sunt... tot el este autorul. Fie, în sfârşit, că le-ar executa din flaut un artist de seamă, fie că le-ar cânta te-miri-ce flautistă de rând, ele singure au darul să stăpânească pe ascultător; singure fac să vibreze pe cei care simt adânc în suflete nevoia de zei şi de iniţierile lor. Puterea acestor arii vine de-acolo că sunt sfinte.
1 întregul pasaj ce urmează n-are alt scop decât să învedereze ca veridic conţinutul cuvântării lui Alcibiade şi să atragă luarea-aminte a cititorului asupra acestui fapt.
134
BANCHETUL
Dar tu eşti mai mult, Socrate. Tu împrăştii aceeaşi încântare şi fără instrumente... doar cu mărunte cuvinte... în asta, vezi, te deosebeşti tu de Marsyas! Vorbească altul cât o vrea; fie el oratorul cel mai bun; nimeni dintre noi, ca să spun vorba, nu-şi bate capul câtuşi de puţin. Când însă d te-ascultă cineva pe tine ori aude pe altul repetându-ţi cuvintele, fie el cel mai prost vorbitor, iar ascultătorul să fie o femeie, un om, un băieţel, noi încremenim cu toţii şi, stăpâniţi de vrajă, ascultăm.
Cât despre mine, prieteni, de nu m-aş teme c-am să vă par cu totul ameţit de băutură, aş fi în stare să jur chiar acum şi să vă spun ce urme adânci au săpat în sufletul meu cuvintele lui şi sub ce farmec mă simt chiar în clipele acestea!
Când îl ascult, inima mea bate mai tare decât la corybanţi. Lacrimi e îmi pică din ochi sub zdruncinul vorbelor sale. Dacă mă uit împrejur, bag de seamă că şi alţii, mulţi alţii din ce-i ce-1 aud, stau nemişcaţi sub aceeaşi suferinţă. Când ascultam câteodată pe Pericle sau pe ceilalţi oratori de frunte, îi găseam desăvârşiţi în cuvânt. Dar ei niciodată nu m-au făcut să trec prin astfel de emoţii. Niciodată sufletul nu mi-a vibrat aşa de puternic la cuvântările lor, niciodată el nu s-a simţit mai zdrobit de mâhnirea că zace la pământ ca un rob. Dimpotrivă, acest Marsyas de aici nu o dată m-a adus într-o astfel de stare sufletească, încât chiar viaţa îmi pare nesuferită, aşa cum sunt eu şi cum o trăiesc. Şi nu vei spune, 216a Socrate, că astea nu-s adevărate! Şi-acuma chiar simt că, de-ar fi să te-ascult vorbind, nu m-aş mai stăpâni, ci aş fi încercat de aceleaşi sentimente. Doar el mă sileşte să recunosc că, în vreme ce-mi lipsesc atâtea, eu nesocotesc cele personale şi am timp de pierdut cu afacerile atenienilor. Cu silă mare deci, şi fugind ca de Sirene, cu urechile astupate, eu plec, mă fac nevăzut; şi mi-e frică să stau aici, mi-e frică să nu m-apuce anii târzii ai bătrâneţii pe lângă dânsul. Din câtă lume există eu numai în faţa lui încerc sentimentul ruşinii... pe care — nu-i b aşa? — nimeni nu-1 bănuieşte în mine. Ei bine, de el mă ruşinez.
în adâncul conştiinţei îmi dau seama că nu-s în stare să mă împotrivesc poruncilor lui; dar cum mă depărtez puţin, sunt covârşit de onorurile ce-mi face mulţimea... şi-atunci fug de el, fug cât mai departe, Iată de ce, când îl văd, mă ruşinez şi recunosc că el are dreptate. Câteodată aş fi chiar bucuros să nu-1 ştiu că există printre oameni. Dar c cine ar suferi mai mult ca mine, de s-ar întâmpla una ca asta? încât... singur nu mă mai dumiresc cum să mă port faţa de acest om.
135
PLATON
înţelepciunea interioară a lui Socrate
Iată, cât priveşte cântecele lui de flaut; cam astfel sunt sentimentele ce mă stăpânesc şi pe mine şi pe mulţi alţii, în faţa acestui satir. Dar ascultaţi şi altele. Să vedeţi ce potrivită a fost comparaţia mea şi ce minunată-i puterea de care el dispune! Fiţi siguri că nici unul dintre voi
d nu-1 cunoaşte. Că eu, fiindcă am apucat să iau cuvântul, am să vi-1 descopăr.
Observaţi că Socrate are purtări de îndrăgostit faţă de tinerii frumoşi: stă necontenit pe lângă dânşii, şi rămâne încremenit când îi vede. De altă parte, luat în aparenţe1, el nu cunoaşte pe nimeni, nu ştie nimic... Nu-i aşa că seamănă şi aici cu un silen? Nici o deosebire.
Pe dinafară el este învăluit într-o înfăţişare asemenea aceleia pe care sculptorul o dă silenului; dar dacă-1 deschideţi, câtă înţelepciune
e credeţi voi, iubiţi comeseni, că este îngrămădită înăuntru! Aflaţi că frumuseţea corpului nu-1 interesează deloc; nimeni n-ar putea crede cât de mult o dispreţuieşte. Nu-1 interesează nici dacă unul este bogat, nici dacă are vreo însuşire din acelea pentru care lumea de rând îl fericeşte. Toate astea el le consideră bunuri fără de preţ, iar despre noi, ca oameni, spune că nu suntem nimic. Vă asigur! Ironizând şi luând în bătaie de joc pe toţi oamenii... aşa-şi trăieşte el viaţa întreagă. Dar când s-apucă de ceva serios, dacă cineva îl deschide înăuntru, e de neînchipuit să poţi vedea ce statui sunt acolo! Eu l-am văzut o dată... şi mi-au apărut divine,
217a de aur frumoase şi atât de minunate, că nu mai puteam face nimic altceva, decât s-ascult într-o clipă orice-mi poruncea Socrate!
Cumpătarea lui
închipuindu-mi că se gândeşte serios la frumuseţea mea,crezui că aş putea avea un câştig de pe urma ei şi un noroc demn de admirat. Am socotit că, făcându-i pe plac lui Socrate, aş fi putut învăţa de la dânsul, în schimb, toată ştiinţa pe care o avea el. Eram mândru, fireşte, şi mă consideram minunat din cauza frumuseţii mele. Stăpânit de aceste gânduri, deşi nu eram deprins până atunci să umblu numai alăturea cu
1 Aici nu e vorba de aparenţa fi/ică a lui Socrate, ci de „neştiinţa" lui simulată, tocmai cum înfăţişarea de silen şi satir ascunde în realitate frumoasele statui de /ei aflate în interior.
136
BANCHETUL
el şi fără alt însoţitor, am dat drumul în acel moment însoţitorului şi am umblat numai cu dânsul. Trebuie să vă spun toate aşa cum sunt, iar voi ascultaţi-mă cu luare-aminte. Dacă spun ceva neadevărat, tu întrerupe-mă, Socrate.
Ramaserăm deci singuri, prieteni, eu şi el. Crezui că atunci va lega vorbă numaidecât cu mine în felul cum vorbesc de obicei un iubitor şi un iubit, când sunt singuri; şi m-am bucurat. Dar nu s-a întâmplat nimic din acestea. El petrecu ziua întreagă stând de vorbă cu mine ca de obicei; apoi se sculă şi plecă.
Altă dată l-am chemai să facă împreună cu mine exerciţii de gimnastică. Le-am făcut numai cu gândul că-mi voi ajunge scopul cu acest prilej. A făcut şi dânsul exerciţii cu mine; deseori ne-am şi luptat împreună; şi nu era nimeni de faţă... Dar ce să vă spun? N-am dobândit de la dânsul nimic mai mult. Când am văzut că pe acest drum n-ajung la nimic, m-am gândit să întrebuinţez împotriva lui un mijloc mai puternic... ca pentru un bărbat ca dânsul. Pe urmă, odată lupta începută, să nu mă las bătut cu nici un preţ, până nu dau de fundul sacului. îl invit deci la mine, la masă, tocmai cum face înamoratul cu iubitul său. La început nici n-a vrut s-audă; cu timpul însă l-am înduplecat. Cum a sosit — era pentru prima dată — s-a aşezat la masă şi, după ce a mâncat, a vrut să plece. Mie mi-a fost atunci ruşine să-1 reţin şi l-am lăsat. A două oară însă i-am întins o cursă. După ce s-a ospătat, am stat împreună de vorbă până noaptea târziu. Apoi, când s-a sculat să plece, i-am arătat că-i târziu şi l-am silit astfel să rămână. El s-a culcat atunci pe un pat aşezat alături de-al meu. Era chiar patul de pe care luase masa. în odaie nu mai dormea nimeni altul decât noi...
Până la acest punct al povestirii lucrul desfăşurându-se frumos, s-ar putea istorisi faţă de oricine. Dar nu m-aţi asculta povestind de-aici înainte, dacă, întâi — cum e o vorbă —, vinul (şi în lipsa copiilor şi chiar în prezenţa lor) n-ar fi vin adevărat1; şi dacă, în al doilea rând, n-aş
1 Nu cunoaştem o interpretare sigură a acestui proverb, pe care, tocmai de aceea, îl redăm printr-o traducere cât mai literală. Pentru edificarea cititorului însă socotim folositor a-1 reproduce după câteva traduceri franceze:
1. „Mais â partir d'ici, vous ne sauriez ecouter mes paroles, s'il n'etait entendu: premierement que, comme on dit, dans Ie vin (faut-il, ou ne faut-il pas, parler aussi de la bouche des enfantes?), dans le vin est la ver/re" (Robin, op. cit., p. 81).
b
137
PLATON
socoti din parte-mi o nedreptate ca, ajungând la elogiul lui Socrate, să trec cu vederea cea mai măreaţă dintre faptele lui. Mai mult. Am căzut atunci în patima celor muşcaţi de năpârcă. Spun că aceştia nu vor să destăinuie oricui ce au suferit; ei nu vorbesc decât celor care au pătimit şi ei la fel. Pasămite, numai pe aceştia îi cred în stare să le înţeleagă
218a durerea şi să-i ierte dacă în suferinţa lor au avut cutezanţa tuturor faptelor şi vorbelor. Aşa sunt şi eu: muşcat de ceva care e mai dureros încă, eu am primit cea mai cumplită lovitură ce poate izbi pe cineva:.. în inimă, în suflet, ori cum trebuie să numesc locul ăsta! Am fost în adevăr rănit şi muşcat de raţionamentele filosofiei,rău care se ţine mai sălbatic ca năpârca, ori de câte ori prinde un suflet tânăr şi nu lipsit de temperament; rău care-1 împinge să facă şi să rostească orice, orice... Văzându-mă deci în faţa unor oameni ca Fedru, ca Agaton, ca
b Eriximah, ca Pausania, ca Aristodem, ca Aristofan (pe Socrate încalţe ce să-1 mai numesc!) şi a celor care mai sunt — toţi fiind, ca mine, atinşi de patima şi de vârtejul filosofiei — mă puteţi asculta, se înţelege, cu toţii. Şi mă veţi ierta, desigur, pentru cele ce-am săvârşit altădată, ca şi pentru cele ce rostesc acum. Oamenilor de casă însă, şi oricărui alt nepriceput şi grosolan, trântiţi-le pe urechi cele mai groase uşi1.
2. „Pour ce qui suit vous ne l'entendriez pas de ma bouche si d'abord le vin, avec ou sans l'enfance, ne disaitpas la verite, et..." (Meunier, op. cit., p. 185).
3. „Jusqu'ici ii n'y a rien que je ne puisse raconter devant qui que ce soit. Pour ce qui suit, vous ne l'entendrie/, pas de moi si d'abord le vin, avec ou sans l'enfance, ne disait pas toujours la verile, selon le proverbe, et si..." (Dacier et Grou,V,415,sq.).
Textul proverbului grec sună exact: dacă vinul n-ar ti adevărat, ci uri ~\vos T\v >fjs-. Cum se ajunge de aici la ideea zicătorii latineşti in vino veritas, adoptată de cei trei interpreţi mai sus citaţi? Noi am înclina să vedem în această exprimare mai degrabă o metaforă menită să arate în Socrate pe omul întreg — cum vinul este vin adevărat numai când nu-i amestecat — de care oratorul n-ar mai vorbi dacă sub raportul caracterului „n-ar fi ca un vin adevărat'.
Tot aşa de nesigură este interpretarea parantezei cu copiii (după unii, aici trebuie să înţelegem pe sclavii care serveau). Noi am tradus şi acest loc cât mai exact, lăsând lectorului libertatea de interpretare.
1 Expresia e luată, probabil, din limbajul iniţiaţilor în misterele orfice; printr-însa, poate, se semnala profanilor părăsirea incintei la un moment dat. Am păstrat şi în traducere exact forma figurată a textului grecesc.
138
BANCHETUL
Prieteni, când lampa s-a stins şi-au dispărut feciorii, am găsit        c nimerit să mă port cu dânsul fără de ocol şi să-i spun cu libertate gândurile ce nutream. L-am mişcat deci şi i-am zis:
—  Socrate, dormi?
—  Deloc, zise.
—  Ştii ce gânduri mă bat?
—  Ce anume?
—  Tu-mi pari — zic eu — singurul iubitor demn de mine. Şi observ totuşi că stai la îndoială dacă trebuie să mi-o mărturiseşti. Cât mă priveşte, iată ce cred. Consider adevărată nebunie din parte-mi să nu-ţi fiu pe plac, şi în asta ca în orice altă împrejurare, cum e de pildă dac-ai avea nevoie de banii ori de prietenii mei. Dar eu n-am acum preocupare mai serioasă decât să mă fac cât mai desăvârşit şi nu văd       d sprijin mai hotărâtor ca tine la treaba aceasta. Căci, nesatisfăcând un bărbat de talia ta, mă ruşinez mult mai tare de oamenii cu minte, decât
— satifăcându-te — m-aş ruşina de cei mulţi şi proşti.
Şi dânsul, după ce mă ascultă, zise pe ton foarte ironic, tonul său cel mai caracteristic şi obişnuit:
—  O, scumpe Alcibiade! Nu pari să fii în realitate om de nimic dacă-s exacte cele ce-ai spus despre mine; dacă am în adevăr acea        e putere prin care tu să devii desăvârşit. Se vede c-ai găsit o nemaipomenită frumuseţe, total deosebită de trăsăturile cele frumoase
ce se observă în persoana ta! Dar vezi: dacă tu, descoperindu-mi-o, vrei s-o împărţi cu mine, să schimbi adică o frumuseţe pe alta, îţi aranjezi un câştig mai mare decât al meu. Dar bine, tu-mi dai umbra frumuseţii şi vrei să capeţi de la mine frumuseţi adevărate! Ţi-ai pus în gând, cu alte cuvinte, să schimbi aurul meu pe aramă1. Ai face mai bine, 219a minunate prieten, să bagi de seamă ca nu cumva eu să te păcălesc pe tine, neavând importanţa ce mi-o atribui. Doar ochiul minţii nu începe a fi pătrunzător decât în clipa când începe să se întunece privirea ochilor trupeşti. Şi tu eşti încă departe de aşa ceva. Şi eu, auzind acestea:
— întrucât mă priveşte, zic, aşa se prezintă lucrul; eu n-am afirmat nimic altceva decât ce-am avut în cuget. Tu eşti de-acum în drept a       b
1 Aluzie la un vers din Iliada, VI, 236:
„Glaucos de Zeus orbit a făcut cu Tidid învoială Arme de-aramă să ia pentru arme de aur, ce costă..."
139
PLATON
BANCHETUL
hotărî care-i cea mai bună cale de urmat, pentru tine ca şi pentru mine.
— Bună vorbă ai spus acum, adăugă el. De-aici înainte să ne sfătuim ce-avem de făcut, ca sa păstrăm amândoi cea mai bună linie de conducere şi în această chestiune şi în celelalte.
Acestea zise şi răspunse, nu ştiu ce mă făcea să-1 cred zdrobit de săgeţile ce-i aruncasem. Mă ridic deci, înainte de a-i lăsa timpul să rostească un cuvânt, şi-mi trag pe mine mantaua (era iarnă); apoi mă înghesui sub tribonul lui — era chiar haina ce-o vedeţi acum pe dânsul; întind braţele sprea această fiinţă cu adevărat divină şi minunată şi rămân aşa culcat noaptea întreagă.
Nădăjduiesc, Socrate, că nici aici nu vei spune că mint. La capătul acestor încercări am constatat că tot el a biruit; căci m-a dispreţuit aşa de tare, căci şi-a bătut joc de frumuseţea mea şi m-a jignit! Şi eu, judecătorilor (da, vă fac judecători pentru trufia lui Socrate), eu care credeam că e ceva de mine — măcar în privinţa aceasta! Aflaţi prin urmare, şi v-o jur pe zei şi zeiţe, că m-am sculat de lângă Socrate fără să se fi întâmplat nimic mai mult decât dac-aş fi dormit cu tata ori cu un frate mai mare!
Vă daţi acum seama în ce stare de spirit mă aflu faţă de el? Eu, care pe de o parte mă vedeam învins, pe de alta însă nu încetam a-i admira şi firea şi cumpătarea şi bărbăţia! Eu, cel bucuros c-am dat peste un om căruia nu i-am găsit pân-acum pereche la înţelepciune şi tărie de suflet! Urmarea? N-am găsit încă mijlocul nici să mă supăr pe dânsul, nici să mă lipsesc de întâlnirile lui; dar nici nu l-am putut aduce pe drumul dorit de mine. Căci ştiam bine că prin bani omul acesta era în genere mult mai greu de atacat decât Aias prin fier, iar singura cale prin care-mi închipuiam că va fi prins îmi scăpase acum din mâini! Şi astfel — nu mai ştiam ce să fac: umblam de colo-colo şi eram mai robit acestui om decât a fost vreodată robit cuiva un sclav adevărat.
Socrate nu atârnă de elemente externe
Astea erau până atunci toate legăturile dintre noi; şi după ele veni campania ce-am făcut-o amândoi la Potideia1, unde ne întâlneam regulat
1 Oraş în Macedonia, implicat în cauzele războiului peloponesiac. Ridicându-se împotriva Atenei în 432 î.d. Hr., fu readus la supunere după un asediu de doi ani, în 430. Vezi Apărarea lui Socrate, 28 e şi Plutarh, Viaţa lui Alcibiade.
la masă. Să amintesc însă că acolo m-a întrecut nu numai pe mine în răbdarea muncilor militare, dar pe toţi ceilalţi. Ori de câte ori, din cauza întreruperii legăturilor undeva, eram siliţi să ajunăm, cum se întâmplă la război, nimic nu erau ceilalţi pe lângă dânsul în privinţa rezistenţei. Şi 220a iarăşi, când eram la belşug, el singur era în stare să mănânce şi să bea cât patru. Şi n-o făcea fiindcă voia, ci fiindcă era silit. Şi-i biruia pe toţi. Dar cel mai minunat lucru din toate era că totuşi nici un om nu 1-a văzut beat pe Socrate, niciodată; şi dovada o veţi avea, cred, numaidecât. în ce priveşte modul cum răbda asprimea iernii (şi-s ierni cumplite pe-acolo), făcea adevărate minuni. Am avut multe prilejuri să-1 văd, dar o dată b mi-aduc aminte că era pe un îngheţ înspăimântător; toţi ceilalţi, sau nu ieşeau din case, sau, dacă vreunul se încumeta să iasă, îşi lua cele mai groase veşminte, cea mai călduroasă încălţăminte, înfăşurându-şi picioarele fie cu postav, fie cu blăniţe de miel. Socrate a ieşit cu dânşii având aceeaşi haină pe care o purta obişnuit şi înainte; şi a ieşit desculţ şi a umblat pe gheaţă mai lesne decât cei încălţaţi. Iar soldaţii se uitau cam chiorâş la dânsul, ca la unul ce le arătase dispreţ.
Iată cât priveşte răbdarea1.                                                               c
Dar să mai spun ce făcu şi îndură cetăţeanul năstruşnic...2, într-una din zile, pe când făcea campanie tot acolo, s-a întâmplat un lucru demn de auzit. începu a cugeta într-un loc şi stătu acolo în
1  Redăm mai jos, după Corn. Nepos, o scurtă caracterizare a lui Alcibiade, schiţată de istoricii Teopomp şi Timeu. Din ea se vede: 1. că Alcibiade avea o educaţie ce s-ar numi astăzi „integrală": 2. că elevul lui Socrate şi-a imitat de aproape magistrul (Alcibiade, II).
„Născut în preastrălucitul oraş al Atenei, el (Alcibiade) îi întrecea pe toţi prin splendoarea şi demnitatea vieţii. Surghiunit din patrie, veni în Teba. Aici s-a adaptat aşa de bine deprinderilor tebane, că nimeni nu-i mai putea sta alături în privinţa muncii şi puterilor trupeşti (şi doar toţi beoţienii se laudă mai mult cu tăria corpului decât cu vioiciunea minţii). Acelaşi, aflându-se între spartani,după ale căror moravuri răbdarea era cea mai mare virtute, s-a deprins aşa de bine cu austeritatea vieţii, că i-a întrecut pe toţi prin cumpătarea hranei şi a îmbrăcăminţii. A fost şi pe la traci — oameni înclinaţi la beţie şi la plăcerile amorului. I-a dat şi pe dânşii gata în propria lor specialitate! Venit la perşi, unde cel mai mare merit este să vânezi necurmat şi să trăieşti în lux şi eleganţă, el imită aşa de bine moravurile lor, că începură ei înşişi să-1 admire. Prin astfel de însuşiri Alcibiade lua locul de frunte pe oriunde se ducea şi era numărat printre cei mai iubiţi."
2 Odiseea, IV, 242. Astfel povesteşte Elena despre Odiseu.
140
141
PLATON
picioare, meditând, chiar din revărsatul zorilor. Apoi, cum nu s-a dumirit asupra obiectului cercetării sale, nu s-a mai urnit din loc, ci a stat reflectând mai departe. Şi se făcuse miezul zilei şi oamenii se uitau la dânsul şi se minunau şi-şi spuneau unul către altul cum Socrate sta în acel loc din zori, meditând la te-miri-ce! Şi când unii dintre cei care-1 văzuseră îşi sfârşiră, despre seară, lucrul, după ce mâncară, îşi scoaseră d paturile de campanie (era vară atunci) şi se culcară la aer având a păzi totodată pe Socrate, în cazul c-ar fi rămas şi noaptea acolo. Iar el a rămas până s-a făcut ziuă şi până apăru soarele. Atunci, făcu întâi o rugăciune şi se făcu nevăzut.
Curajul lui Socrate
Să vi-1 arăt acum, dacă vreţi, cum era în lupte; căci şi asta-i drept să i-o recunoaştem. Când avu loc lupta din care eu am ieşit aşa de bine încât generalii mi-au acordat răsplata vitejiei, nimeni altul nu m-a scăpat — din câţi oameni erau acolo — decât dânsul. Căzusem rănit, iar el n-a
e vrut să mă părăsească, şi mi-a scăpat şi armele şi pe mine1. Ştii, Socrate, că eu i-am sfătuit atunci pe generali să-ţi dea ţie premiul vitejiei. De asta cel puţin n-ai să mă ţii de rău şi nici nu-mi poţi spune că mint. Ei bine, când generalii, punând preţ mai mare pe demnitatea mea,.voiră să-mi dea mie acele însemne, tu te-ai arătat mai pornit chiar decât dânşii în susţinerea ca nu tu, ci eu să iau răsplata.
N-ar fi, prieteni, fără interes să v-atrag luarea-aminte şi asupra purtării lui Socrate când armata noastră a fost pusă pe fugă şi se retrăgea
221a de la Delion. S-a întâmplat atunci să-1 întâlnesc. Eram călare; dânsul pe jos, greu-înarmat. Toţi oamenii se risipiseră, iar el se retrăgea împreună cu Laches. întâlnindu-i pe drum, îndată ce i-am văzut, le-am dat curaj spunându-le că nu-i voi părăsi. Acolo l-am putut studia pe Socrate mai bine decât la Potideia. în adevăr, cum eu eram călare, aveam mai puţine
b motive să mă tem pentru viaţă. Mi-am dat mai întâi seama cu cât întrecea el în stăpânire de sine pe Laches. în al doilea rând, băgai de seamă că-şi păstra şi acolo mersul de aici; ca să mă exprim, Aristofan, cu un vers din ale tale, avea mersul mândru şi arunca ochii pieziş împwjur2. Cu aceeaşi linişte observa şi pe prieteni şi pe inamici, fiind în
• Cf. Plutarh, Viaţa lui Alcibiade, 195 A. 2 Norii, 362.
142
BANCHETUL
vederea tuturor până foarte departe, că oricare s-ar fi atins de acest bărbat era întâmpinat cu cea mai bună dispoziţie de luptă. De aceea s-au şi întors în siguranţă, şi el şi tovarăşul. Doar în război cel mai adesea inamicul nu se atinge de oameni cu asemenea dispoziţii, ci mai degrabă        c de cei puşi pe retragere şi fugă.
Socrate este unic în lume
Multe alte ar mai putea spune oricine întru preamărirea lui Socrate, adevărate minuni. Se înţelege, în ce priveşte atâtea din gesturile sale, uşor s-ar putea spune ceva şi despre alţii; sunt însă unele care-1 fac vrednic de orice admiraţie — gesturi în care nu seamănă cu nimeni, nici dintre cei vechi, nici dintre cei acum în viaţă. în adevăr, cum a fost Ahile o înţelege oricine prin comparaţie cu Brasidas1 şi cu alţii. în Pericle vedem pe Nestor2 şi Antenor3... şi tot astfel cu atâţia pe care i-am putea asemăna în acelaşi mod. Dar ca bărbatul acesta, de-aici, în d originalitatea, in persoana şi cuvintele lui, în zadar veţi căuta unul măcar să se apropie de el, fie la cei de faţă, fie la cei din vechime, afară dacă nu-1 comparaţi, cum am făcut eu, nu cu oameni, ci cu sileni şi satiri, pe el şi cuvântările lui. Pomenesc de asta fiindcă am scăpat din vedere la început să arăt că şi cuvântările lui sunt asemenea silenilor care se înlredeschid. Când vrea cineva să le-asculte i se pare la început e că-s lucruri cu totul de râs. Vorbele şi frazele lui sunt, pe dinafară, ca pielea unui satir obraznic. Nu vorbeşte decât despre măgăruşi cu samare, de căldărari, de cizmari, de tăbăcari; şi pururea pare a întrebuinţa aceleaşi expresii pentru a spune aceleaşi lucruri; încât omul fără experienţa modului său de vorbire sau cel lipsit de inteligenţă găseşte vrednice de râs asemenea cuvântări. Dar să le deschidă cineva 222a şi să caute a pătrunde sensul lor mai adânc! Va găsi, întâi, că pe dinăuntru sunt singurele pline de înţelepciune; va recunoaşte, în al doilea rând, că, fiind cele mai divine, conţin în sine nenumărate plăsmuiri ale talentului; că se referă la o sumedenie de subiecte, cu
1 Brasidas, general şi om politic spartan. în războiul peloponesiac el fu învingător şi muri ca emu în lupta de la Amphipolis 424 î. d. Hr. Cf. Tmitiide, V, 6.
2"1 Nestor şi Antenor, primul la greci, celălalt la troieni, s-au bucurat — după poemele homerice — de un renume similar, fiind oameni cu multă socoteală şi foarte pricepuţi oratori.
143
PLATON
deosebire la tot ce se cuvine să aibă în vedere unul care ţinteşte să devină şi bun şi frumos1.
Socrate şi iubirea tinerilor
Iată, prieteni, astea sunt punctele pentru care îl laud pe Socrate. Cât despre cele pentru care-1 ţin de rău, le-am amestecat printre laude atunci când v-am vorbit de jignirile ce el mi-a adus. E foarte adevărat că asemenea lucruri nu le face numai cu mine, ci şi cu Charmide2 al lui Glaucon, cu Eutidem3 al lui Diocles şi cu mulţi alţii, pe care îi înşală făcând pe înamoratul. De fapt, el joacă rolul iubitului mai degrabă decât pe-al iubitorului. De aceea, te fac şi pe tine atent, Agaton, să nu te laşi înşelat de dânsul, ci, luând aminte la suferinţele noastre, să tragi şi tu un folos, nu cumva să faci ca prostul din poveste care nu învaţă decât din păţanie.
Când Alcibiade spunea acestea, se stârni deodată râsul, din pricina sincerităţii cu care vorbea şi fiindcă lăsa impresia că-i încă înamorat de Socrate.
Atunci Socrate:
— Bine, Alcibiade, zise el, dat tu nu mai eşti beat! Altminteri n-ai fi fost în stare să aduci vorba aşa de măiestrit şi pe departe, pentru a tăinui cele ce urmăreşti cu adevărat; nici să le furişezi la sfârşitul cuvântării, aşa ca din întâmplare, pe celelalte! Doară ţinla unică a vorbirii tale e să bagi zâzanie între mine şi Agaton, arătând că nu trebuie să iubesc pe altul în afară de tine şi că Agaton nu trebuie să fie iubit de nimeni în afară de tine. Dar nu ne-ai păcălit! Piesa ta cu satiri şi sileni a ieşit acum în vileag şi s-a făcut lumină, la aminte deci, iubite Agaton, să nu iasă el cu ceva deasupra. Fii astfel pregătit, ca nimeni să n-aibă putinţa de a ne despărţi prin vrajbă.
Atunci Agaton:
1  în aceste câteva cuvinte se rezumă idealismul educaţiei aristocratice a grecilor, educaţie pe care Socrate, împotriva curentului vremii, şi-a luat greaua sarcină s-o predice ca nimeni altul.
2 Charmide era unchiul dinspre mamă al lui Platon; a fost membru al guvernului celor treizeci de tirani.
1 Eutidem, de aici, nu poate fi personajul dialogului platonic cu acest nume; este mai degrabă tânărul de care Xenofon (Apomn., IV, 2 şi 6) ne spune că Socrate şi 1-a făcut adept.
144
BANCHETUL
— Da, da, Socrate, te-apropii mult de adevăr. Pentru mine dovada
stă în faptul că s-a aşezat la masă între mine şi tine doar să ne despartă!        e Dar nu va ieşi deasupra întru nimic, căci voi veni şi eu să mă aşez lângă
tine.
—  Perfect, adăugă Socrate. Stai colea, mai jos de mine.
—  Doamne, exclamă Alcibiade, câte mai îndur şi eu de la omul ăsta! Vrea să mă înfrângă pe toată linia. De nu mai mult, îngăduie cel puţin atât, minunatule: să stea Agaton între noi.
—  Cu neputinţă, zise Socrate. Ît .rucât tu mi-ai făcut elogiul, se cade acum să-1 laud şi eu pe cel din dreapta. Dacă însă Agaton se aşază mai jos de tine, cu siguranţă că nu-mi va mai ridica osanale înainte ca
el însuşi să fi fost preamărit de mine! Fii deci mai îngăduitor, mărite 223a prieten, şi nu pizmui laudele ce voi s-aduc acestui tânăr; grozav doresc să-i fac o închinare.
—  Aha! exclamă Agaton; cum, Alcibiade, va să zică nu-i chip să rămân pe loc, ci trebuie să mă mut cu orice preţ, spre a fi lăudat de Socrate?
—  Astca-s lucruri obişnuite, adăugă Alcibiade. Când e la mijloc Socrate, nu-i cu putinţă altuia să stea lângă tinerii frumoşi. Iată ce uşor a găsit el un motiv convingător pentru a aşeza pe acesta lângă sine.
Epilog
Agaton se sculă cu gând să vină lângă Socrate. Dar deodată se        b pomeniră în uşă c-o ceată de cheflii. Şi cum uşile erau deschise, fiindcă tocmai atunci ieşise cineva, aceia dădură năvală, înaintară până la noi şi se aşezară la masă. Toate vuiră de zgomot, nimic nu rămase la locul său şi începurăm să bem vin fără voie, să bem mult...
Aristodem povestea mai departe că în acel moment Eriximah, Fedru şi alţi câţiva s-au sculat şi-au plecat. Pe el 1-a furat somnul şi-a dormit multă vreme, căcf nopţile erau mari atunci. Când se trezi, dinspre        c ziuă, cântau cocoşii.
Deşteptat, el se uită primprejur; văzu că unii adormiseră, alţii plecaseră. Numai Agaton, Aristofan şi Socrate, treji încă, sorbeau pe rând dintr-o stacană mare; ei beau şi-o tot treceau spre dreapta. Socrate era în conversaţie cu dânşii. Ce vorbeau — Aristodem spunea că el
145
PLATON
nu-şi mai aminteşte, mai ales că, dormind, nu apucase măcar convor­birea de la început, şi-i era şi capul greu de somn.
Mai însemnat, zise el, era faptul că, până la urmă, Socrate izbutise să facă pe ceilalţi a recunoaşte împreună cu dânsul că autorul de comedii trebuie să ştie face şi tragedii; că adevăratul dramaturg este egal de bun în tragedie ca şi în comedie... Iar după ce-au fost siliţi să admită şi asta, nu-1 mai putură urmări, căci adormiseră şi ei. Cel dintâi aţipise Aristofan. După el, când zorii se revărsau, pică şi Agaton.
Când îi adormi bine, Socrate se sculă şi plecă. Aristodem îl urmă, ca de obicei. El apucă drumul spre Liceu1 unde se duse să facă o baie şi să petreacă restul zilei, cum făcea din când în când. Astfel îşi trecu ziua aceea, iar către seară se întoarse acasă la odihnă.